Sam Ghandchiسام قندچي راه چاره چیست

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1501-rahe-chareh-chist.htm

 

در چند روز اخیر بحثهای زیادی در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی و پادشاهی خواهان ایران مطرح شد (1). پیش از آنهم سازمان مجاهدین خلق (2) و تجزیه طلبان (3) و همکاری های تازه آمریکا با آنها موضوع بحث بود. این سه جریان در ارتباط با هدف تغییر رژیم (4)، مورد ارزیابی قرار گرفتند.  از سوی دیگر جریان اصلاح طلبان اسلامی (5) که نه در پی تغییر رژیم جمهوری اسلامی، بلکه خواستار اصلاح آن است، در دوران انتخابات اخیر ریاست جمهوری، کانون توجه جنبش سیاسی ایران قرار داشت، که از کمونیستها (6) تا جبهه ملی ایران و هواداران راه مصدق (7)، برخوردهای متفاوتی با آن دارند. نیروهای سیاسی ذکر شده در بالا انعکاس واقعیت سیاسی جامعه ایران در گذشته بوده، و امروز نیز به درجات گوناگون بیان آن هستند. در 38 سال گذشته جنبش مدنی ایران (8) به مهمترین نیروی اجتماعی سکولار (9) در جامعه ایران تبدیل شده است هرچند اکثریت فعالان مدنی خود را رسماً سکولار نمی خوانند (10).  در این میان نقش قدرتهای خارجی در تحولات آینده ایران نظیر گذشته اهمیت خواهد داشت و به همین دلیل موضوعاتی نظیر چلبی سازی (11) و دریافت کمک های خارجی (12) همچنان در محافل سیاسی و مدنی ایران مورد بحث قرار می گیرند.

 

آنچه مسلم است آینده ایران به درجه زیادی بر این مبنا قلم خواهد خورد که طرح ما برای آینده جامعه خود چیست. هرچند در دوران مشروطیت این موضوع بسیار جدی از سوی روشنفکران آن عصر دنبال شد، اما برای عموم مردم ایران قانون اساسی سندی بود که عده ای حقوقدان و مصلح اجتماعی تدوین کرده بودند و کمتر کسی حتی آن را خوانده بود. زمینه قانون اساسی آینده ایران را پلاتفرم های احزاب سیاسی امروز بما می آموزد و نوید می دهد. حزب سکولار دموکرات ایرانیان یکی از نیروهای تازه پای جنبش سیاسی ایران است که بحث جدی پلاتفرم را در مرکز توجه خود قرار داده است و اگر به واقع بخواهیم طرحی نو در اندازیم، از همین پلاتفرم شروع می شود و با تدوین قانون اساسی نوین (13)، رشد و نمو خواهد کرد. راه میانبر و ساده ای برای آینده ای بهتر وجود ندارد. باید طرحی متمدنانه و دموکراتیک ریخت و به آن متعهد ماند همانگونه که بسیاری از جوامع متمدن دیگر جهان چنین کرده اند که فقط آزادی را ارج نمی نهند بلکه به دموکراسی متعهد مانده اند (14). اگر مایلید به لینک زیر مراجعه کنید و در بحثهای پلاتفرم حزب سکولار دموکرات ایرانیان شرکت کنید (15).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و هشتم تیر ماه 1396
July 19, 2017

پانویس
:

 

1. شاهزاده رضا پهلوی
http://goo.gl/PRXcPL 

Prince Reza Pahlavi

http://goo.gl/msxb5B

 

2. سازمان مجاهدین خلق

http://goo.gl/5j6W2R

Mojahedin Khalgh Organization, MEK, PMOI

http://goo.gl/rjxH1i

 

3. تجزیه طلبان

http://goo.gl/aWbSGE

Separatists

http://goo.gl/qy38oB

 

4. تغییر رژیم

http://goo.gl/Cm7PrN

Regime Change

http://goo.gl/bHm3B6

 

5. اصلاح طلبان اسلامی

http://goo.gl/UzhFgh

Islamic Reformists

http://goo.gl/hFnyxx

 

6. کمونیستها

http://goo.gl/BR8mL

Communists

http://goo.gl/bqY7t6

 

7. جبهه ملی و مصدق

http://goo.gl/gQMKfr  

Jebhe Melli and Mossadegh

http://goo.gl/D3kARA

 

8. جنبش مدنی

http://goo.gl/z1negc

Jonbeshe Madani

http://goo.gl/DDWP8x

 

9. سکولاریسم
http://goo.gl/cU7SuY
Secularism
http://goo.gl/i164sD

 

10. ویروس اصلاح طلبی عامل ناتوانی جنبش مدنی و سیاسی
http://www.ghandchi.com/1238-virus-eslaahtalabi.htm

 

11. چلبی سازی

http://goo.gl/6oUvto

Chalabi-making

http://goo.gl/Aomwji

 

12. کمک خارجی

http://goo.gl/awXK9k

Foreign Assistance

http://goo.gl/4DYSj4

 

13. بدون پای بندی به تصمیمات دموکراتیک، آزادی به استبداد می رسد
http://isdmovement.com/2017/0717/071717/071717-Sam-Ghandchi-Freedom-without-democratic-decisions.htm

 

14. قانون اساسی جدید

New Constitution

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/Constitution/const.htm

 

15. سایت تدارک پلاتفرمی برای حزبی آینده نگر
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

مطلب مرتبط
چند کلمه درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان-آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist.htm
A Few Words about Iranian Secular Democratic Party-Futurist
http://www.ghandchi.com/1408-iranian-secular-democratic-party-futurist-english.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH