Sam Ghandchiسام قندچي خودروهای الکتریکی: پیش بینی های غیرواقعی باعث پس ضربه به ایده های آینده نگری می شود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1402-futurists-backlash.htm 
Electric Cars: Unrealistic Predictions Create Backlash for Futurist Ideas
http://www.ghandchi.com/1402-futurists-backlash-english.htm

 

hologram

 

یک چیز که آینده نگر های مدرن در هشتاد سال گذشته آموخته اند این حقیقت است که پیش بینی های غیرواقعی، در میان مردم، پس ضربه، به وجود می آورد. نخستین شخصیت های آینده نگر پس از پایان جنگ جهانی دوم، آسیپ فلختایم و برتراند دو ژوونل در اروپا، که شکست ویزیون های سوسیالیستها را از آینده دیده بودند، هنگامیکه برای اشاعه آینده نگری مدرن، تلاش می کردند، توجه خاصی را به واقعگرایی در بینش خود از آینده، نشان دادند (1). برای آینده نگر های مدرن، روشن شده بود که ایده آلهای مدرن عدالت اجتماعی و آزادی، نمی توانند در چارچوب جامعه صنعتی به دست آیند، چه راه سرمایه داری گزیده شود، و چه راه سوسیالیستی، و بنابراین پژوهشگران می بایست، پتانسیل های جامعه فراصنعتی را که از راه می رسید، مورد ارزیابی قرار دهند، کاری عظمیم که بالاخره در شاهکار دانیل بل تحت عنوان "بر آمدن جامعه فراصنعتی،" به انجام رسید (2). لازم به یادآوری نیست که تأکید بر پیش بینی های واقعگرایانه، همچنین دلیل آن شد که آینده نگری تحلیلی، تأکید بیشتری نسبت به، آینده نگری نظری، یا آینده نگری مشارکتی، در تلاشهای آینده نگر های مدرن، کسب کرد (3).

موضوع خودروهای الکتریکی در یک دهه گذشته مورد بحث زیادی، قرار گرفته است، بویژه در دوره دولت اوباما در آمریکا. متأسفانه به برخی واقعیات ساده عقل سلیم در این مورد، توجهی نمی شود. برای رقابتی شدن راه حل خودروهای الکتریکی، الکتریسیته باید ارزان تر از مخارجی باشد که برای تولید آن صرف می شود. اکثر نیروگاه های برق، هنوز از نفت یا فرآورده های مرتبط با آن، استفاده می کنند. هنگامیکه حتی در منازل در آمریکا، استفاده از گاز، اگر در دسترس باشد، برای گرم کردن، همچنان از الکتریسیته، ارزان تر است، با آنکه قیمت گاز، هزینه حمل و نقل را در بر دارد؛ پس حالا چگونه انتظار داریم راه حل های الکتریکی، قادر به رقابت شوند! درست است، اگر بهای انرژی خورشیدی به مقدار زیاد تنزل کند، یعنی آنگونه که ری کورزویل برای 12 سال آینده پیش بینی می کند (4)؛ بله در آنصورت، فقط شبکه توزیع برق کشور می تواند مانع تلقی شود، و حتی با همین شبکه موجود توزیع برق در آمریکا، اگر الکتریسیته در آنچنان نیروگاه های خورشیدی که ذکر شد تولید شود، می تواند رقابت کند، اما مطمئناً *نه* نیروگاه های خورشیدی که در حاضر در آمریکا و نقاط دیگر جهان می بینیم، و نه نیروگاه های غیرخورشیدی دیگری که امروز موجودند. البته اگر آنگونه نیروگاه های انرژی خورشیدی مورد اشاره، در آینده بوجود آیند، در آنصورت الکتریسیته می تواند رقیب جدی سوخت فسیلی شود، اما تا آنوقت، همه پیش بینی های غیرواقعی در مورد خودروهای الکتریکی، وقتی عملاً به جایی نرسد، ممکن است تنها پس ضربه ایجاد کند.

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com
ششم اردیبهشت ماه 1396
April 25, 2017

پانویس:

1. آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm
Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm

2. دانیل بل
http://goo.gl/wrrs1h

Daniel Bell
http://goo.gl/EuwVkN

3. آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/347-Futurism.htm
Modern Futurism
http://www.ghandchi.com/347-FuturismEng.htm

4. Ray Kurzweil: Here's Why Solar Will Dominate Energy Within 12 Years
http://fortune.com/2016/04/16/ray-kurzweil-solar-will-dominate-energy-within-12-years

 

 

 

 


 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH