Sam Ghandchiسام قندچيگسست سکولاردموکراسی ایران، معضلی غیرقابل انکار
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1385-gosaste-secular-democracy.htm

 

اجازه دهید اصل بحث را بدون هر مقدمه ای مطرح کنیم. جنبش سکولار دموکراسی ایران بیش از صد سال قدمت دارد اما متأسفانه در گسستی که در پی کن فیکون مارکسیستی 57 در ایران (1)، روی داد، فعالان پیشین که کادرهای سیاسی ورزیده ای بودند، هنوز خود را با "چپ سابق بودن" تعریف می کنند، در صورتیکه ادامه جنبش سکولاردموکراسی ایران در سه دهه گذشته که در عرصه های فرهنگی و مدنی و حتی سیاسی زنده است، و مثلاً در سایتهایی مانند "بالاترین" با قوت دیده می شود، از جوانانی تشکیل شده که نه چپ هستند و نه اسلامی، و اساساً آینده نگر هستند بدون آنکه لزوماً از چنین اصطلاحی برای بیان دیدگاه های خود، استفاده کنند.

 

این جوانان شدیداً اینگونه تصور دارند که هر کادر سیاسی پیشین، یا توده ای است، و یا اسلامگرا، و آنها را از خود می رانند. اما خود این جوانان تجربه بسیار کمی در عرصه تشکیلاتهای سیاسی دارند و می توانند از کادرهای سیاسی پیشین بیاموزند، اما آن کادرها از نظر فکری هنوز نظیر اصحاب کهف در چارچوبهای فکری مارکس و لنین محصورند. شخصاً اساساً در کار مطبوعاتی بوده ام، اما به یقین می توانم بگویم که جنبش سکولار دموکراسی ایران که پیش از انقلاب 57 اساساً چپ بود، به رغم کشته شدن بسیاری از کادرها در کشتارهای روشنفکران در سالهای 1360 و 1367، همچنان بیشترین افراد با تجربه تشکیلاتی، بازمانده آن دوران هستند، و جوانان امروز می توانند از توانهای تشکیلاتی آن کادرهای ورزیده قدیم، بسیار بیاموزند.

 

بهترین نمونه چنان کادرهایی که دیگر در چارچوب اندیشه های اصحاب کهف محصور نیستند، دوستان حزب سکولار دموکرات ایرانیان هستند که درباره آنها در گذشته مفصل بحث شده است (2). امیدوارم که هم جوانان جنبش سکولار دموکراسی کنونی، و هم کادرهای سیاسی ورزیده گذشته، به این گسست توجه کنند، و تلاش کنیم که پلی ساخته شود. شاید مهمترین اقدام هم برای شروع کار، نهایی کردن پلاتفرم سیاسی حزبی است (3).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
بیست و سوم فروردین ماه 1396
April 12, 2017


پانویس:

 

1. کن فیکون مارکسیستیِ ایران
http://isdmovement.com/2017/0417/040717/040717.Sam-Ghandchi-Marxists-Armageddon.htm

 

2. قابل توجه آقای اکبر گنجی: هزینه دادن و سایت آزادسر
http://www.ghandchi.com/1346-azadsar.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm

http://isdparty.org/mqlt-w-mtlb/pltfrm
 

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com  
 

 

 

 

 

SEARCH