Sam Ghandchiسام قندچيداستان مرخصی زندانیان سیاسی و خریدن سربازی اجباری
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1357-morakhasie-zendaniane-siasi.htm

مرخصی برای زندانیان سیاسی موضوعی است که در رژیم جمهوری اسلامی مطرح شده همانطوری که امکان خریدن سربازی از هدایای این دولت به مردم ایران است. البته در رژیم گذشته تا حدی هردو کار را با پارتی بازی و حق حساب می شد انجام داد اما این رژیم این نوع کارها را نهادینه کرده که از یکسو مایه خوشحالی است که بالاخره یک زندانی امکان دارد قانوناً مرخصی بگیرد یا که فردی قانوناً ممکن است از سربازی اجباری با پرداخت مبلغی هنگفت، به هرروی خلاص شود. اما اصل موضوع فراموش می شود که اصلاً چرا جامعه باید زندانی سیاسی داشته باشد یا که اصولاً چرا سربازی اجباری هنوز در قرن بیست و یکم در ایران برقرار است، هنگامیکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، حتی کشورهایی که خود پایه گذار سربازی اجباری بودند، دیگر سربازی اجباری ندارند.

 

شاید برای آن دسته از زندانیان سیاسی یا جوانانی که در سن مشمولیت نظام وظیفه هستند و هنوز خواستار تغییر رژیم* نیستند این یادآوری خوب است که هدف خود را ایجاد دولتی سکولار و دموکراتیک در ایران، قرار دهند و مشخصاً بر این درخواست تأکید ورزند که رژیم آینده در ایران هم جرم سیاسی و در نتیجه زندانی کردن به دلائل سیاسی را ملغی اعلام کند -- که در واقع حداقلِ به رسمیت شناختن حق آزادی بیان و اجتماعات در جامعه است، و هم اینکه نظام آینده، سربازی اجباری را حذف کند و برای نیازهای دفاعی کشور تا آن اندازه که هنوز به سرباز نیازی باشد، کادر نظامی حقوق بگیر استخدام کند که در قرن بیست و یکم از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است چون بودجه هنگفت آموزش های نظامی و غذا و پوشاک پرسنل وظیفه برای دو سال، صرف کسانی نشود که هیچگاه به خدمت آنها نیازی نخواهد بود.**

به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
دوم فروردین ماه 1396
March 22, 2017
 

*آیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm 
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm

 

**نه به سربازی اجباری

https://www.facebook.com/na.be.sarbazi.ejbari 
 

 متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com
 

 

SEARCH