Sam Ghandchiسام قندچيکارخانجات عفریت و فرشته سازی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1340-efrit-fereshteh.htm

 

برخی درکشان از فعالیت سیاسی و مدنی یا ژورنالیسم، نوعی به اصطلاح افشاگری است که در آن بسیاری را بعنوان عفریت و البته یکی دو تایی را هم بعنوان فرشته، معرفی می کنند. شکی نیست که در دادگاه های هر رژیمی که بخشی از سیستم قضایی هر جامعه ای است افراد حقیقی و حقوقی بر حسب موضوع اتهام، زیر ذره بین رفته و بر مبنای قوانین کشور مورد قضاوت دادگاه قرار می گیرند. اما هدف از فعالیت سیاسی، مدنی یا ژورنالیستی محاکمه افراد نیست، آنهم در دادگاهی که گویی فعال سیاسی یا ژورنالیست قرار است هم نقش قاضی، هم دادستان و هم وکیل مدافع را اجرا کند و دست آخر هم حکم صادر کند که فردی عفریت یا فرشته است.

 

آنچه فعالین سیاسی و مدنی لازم است انجام دهند فعالیت برای آلترناتیو های مختلف سیاسی و اجتماعی است و چه بسا کسی که امروز مقامی در جمهوری اسلامی دارد فردا ممکن است عهده دار مقامی در دولتی دموکراتیک شود. اگر هم در مقام کنونی اش جنایتی مرتکب شده، در دادگاهی امروز در این رژیم یا فردا در رژیمی دیگر ممکن است محاکمه شود اما به صرف داشتن مقامی در هر رژیم، کسی جنایتکار نیست و تازه اثبات اینگونه امور هم در هر رژیمی کار دادگاه های صالحه است نه تهییح قربانیان یا افکار عمومی. نباید از ژورنالیسم، رادیو یا تلویزیون چیزی شبیه دادگاه های خلق مائوئیست ها در چین درست کنیم و خود را هم قاضی و هم دادستان و هم وکیل مدافع فرض کرده و برای دیگران حکم فرشته یا عفریت بودن، صادر کنیم.

 

نباید از فعالیت سیاسی و مدنی برای حملات فردی به دیگران استفاده کنیم و لازم است تفاوت پلاتفرمی واپسگرایانه، ضد دموکراتیک، ضد سکولار و تروریستی نظیر برنامه های سازمان مجاهدین خلق یا داعش را (1)، با پلاتفرمی مترقی، دموکراتیک، سکولار و بدون خشونت نشان دهیم و امیدوار باشیم که افرادی که در اولی نقش آفرینی می کنند به راه دوم بپیوندند و هراسی نداشته باشیم که مبادا با اینگونه فعالیت به عفریت ها امکان داده باشیم بسان فرشته عمل کنند و البته همیشه برای شکایت از افراد حقیقی و حقوقی برای هر اتهامی می شود به دادگاه مراجعه کرد و دقیقاً وظیفه فعالین سیاسی و مدنی و ژورنالیستها معرفی معیارهای درست برای تشخیص بهترین سیستم های قضایی است نه آنکه خود را جایگزین قوه قضاییه فرض کنند.

 

اگر کسی واقعاً جنایتی مرتکب شده، باید در دادگاه صالحه بر مبنای قانون محاکمه شود و نه بر مبنای اعلام حکم از سوی فعالان سیاسی، مدنی یا ژورنالیستهایی که خود را قاضی، دادستان و وکیل مدافع تصور کرده و برای مخالفان خود حکم صادر می کنند. اینگونه حملات فردی، کار سیاسی، مدنی و ژورنالیستی نیست و بجای ارتقا آگاهی مردم، تنفر و نفرت و سوء ظن افراد به یکدیگر را دامن میزند بدون آنکه درک مردم را از حقوق انسانی بالا ببرد. متأسفانه به اصطلاح فعالیتهای سیاسی، مدنی و ژورنالیستی از این نوع، واکنشهای مشابه می آفریند که ممکن است، جنجالی باشد، اما نتیجه آن برای جامعه فقط افزایش تشنج و بی اعتمادی های کور است که با چاشنی غیبت کردنها، وحشتناک تر هم می شود. این نوع برخوردها مرا به یاد دادگاه سقراط می اندازد زمانی که هم قاضیان و هم متهم به فضیلت می اندیشیدند، و نه حقوق بشر، و هر دو طرف سعی داشتند ثابت کنند که انسان برتری هستند بدون آنکه حتی کلامی از حق انسان صحبت کنند. این تفاوت دیدگاه افلاطونی با دیدگاه مدرن کانت و هیوم است که صدها سال در جوامع اروپایی اندیشه حاکم بود (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

هفدهم اسفند ماه 1395
March 7, 2017

پانویس:

 

1. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm
Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

2. قانون و ايران: فضيلت يا حقوق
http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran and Law: Virtue or Rights
http://www.ghandchi.com/295-Law.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH