Sam Ghandchiسام قندچيراه راست گردانی نادرستی درباره مصدق
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1337-raastgardaani.htm

 

هفته گذشته آقای محمد امینی نوشتاری را منتشر کردند تحت عنوان "در راه راست گرداندن چند ناراستی" که در مورد "این اتّهام است که او [یعنی دکتر محمد مصدق] بارها پیشنهادهای منطقی ایالات متّحد آمریکا و بریتانیا را برای برون رفت از بحران نفت نپذیرفت و اقتصاد ایران را با ورشکستگی روبه روساخت و زمینه‌ی کودتا را فراهم گرداند" (1).

 

راست گردانی نادرستی و نه ناراستی درباره مصدق، اصل مسأله است اما آیا واقعاً راه راست گردانی نادرستی درباره مصدق با برطرف کردن این اتهام به دست می آید؟ آقای محمد امینی در سالهای اخیر تحقیقات بسیار وسیعی را در مورد دکتر محمد مصدق منتشر کرده اند که منابع مهمی در کنار روایت های دیگر نظیر آثار علی میرفطروس، در مورد آن دوران تاریخ ایران است (2)، و جدا از آنکه کسی با آقای امینی موافق یا مخالف باشد (3)، مطالعه اینگونه پژوهش ها برای نسلهای آینده ارزشمند است.

 

اما واقعاً راست گردانی نادرستی درباره مصدق یا بسیاری دیگران که با آنها نیز نظیر مصدق رفتار شده، نیازی به همه این پژوهشها دارد؟ فرض کنیم همه این اتهامات به مصدق وارد باشد، بازهم دولت او نباید بدانصورت در 28 مرداد سرنگون می شد. چه بازماندگان رژیم محمد رضا شاه، چه انگلیس، چه آمریکا، چه جبهه ملی و چه بقیه نیروهای سیاسی، جملگی لازم است برای همیشه اینچنین راست گردانی کنند. همه سیاستمداران می توانند در کشوری متمدن نظیر آمریکا اشتباه کنند و راه راست گردانی برخورد درست به اشتباه است حال چه واقعاً اشتباهی نظیر نقش ریچارد نیکسون (4) در واترگیت روی داده باشد، یا که به گفته آقای امینی اشتباهی در کار نبوده است.

 

متأسفانه 38 سال پس از انقلاب 57 و بیش از 63 سال بعد از 28 مرداد 1332 هنوز راست گردانی واقعی نه تنها در مورد مصدق از طریق همه نیروهای شریک در وقایع آن روز انجام نشده است بلکه همچنان هر روز این نیروها همان نادرستی را که درباره مصدق انجام شد، در مورد یکدیگر انجام می دهند. راه درست کردن نادرستی، در تاریخ نیست، بلکه در رفتار امروز نیروهایی است که خواهان جامعه ای مدرن، دموکراتیک و متمدن در ایران هستند، و از واپسگرایی، دیکتاتوری و تروریسم چه از نوع جمهوری اسلامی و چه از نوع استاکرهای سازمان مجاهدین خلق که نیرویی ضد مدرن و ضد دموکراتیک هستند، خسته شده اند (5) و می خواهند راه مدنیت، تمدن، دموکراسی،مدرنیسم و پیشرفت را در برابر مردم ایران قرار دهند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

چهاردهم اسفند ماه 1395
March 4, 2017

پانویس:

 

1. در راه راست گرداندن چند ناراستی (بخش یکم): محمّد امینی
http://goo.gl/S7Bxh2

پاسخ محمد امینی به برخی منتقدان درباره عزل و نصب مصدق در برنامه یک کلمه سوم مارس 2017

https://vimeo.com/206631628

 

2. محمد امينی و علی ميرفطروس: دو روايت از سقوط دولت دکتر مصدق
http://www.ghandchi.com/794-amini-mirfetros.htm

 

3. برخی حمله کنندگان به محمد امینی
http://www.ghandchi.com/1032-mohammad-amini.htm

 

4. On the Occasion of Nixon's Death

http://www.ghandchi.com/nixon.htm

 

5. مجاهدین درون اپوزیسیون نیست، داعش شیعی است
http://www.ghandchi.com/1332-mko-shiite-daesh.htm 

Mojahedine Khalgh, a Shiite Version of Daesh
http://www.ghandchi.com/343-MKOEng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH