Sam Ghandchiسام قندچي نیاز به رهبران و کادرهای حرفه ای برای موفقیت احزاب
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1311-tashkilaate-hezbi.htm

 

ابتدا لازم است دو نکته را یادآور شویم. اول آنکه ذکر نام لنین در این نوشتار ابداً به معنی موافقت با لنینیسم یا تأیید اقدامات جنایتبار لنین در مواردی نظیر دستور کشتار مخفیانه خانواده تزار نیست که اکنون با آزمایشهای دی اِن اِی بدون تردید ثابت شده است. دوم آنکه حرفه ای کار کردن مختص رهبران تشکیلاتهای کمونیستی نظیر لنین نبوده و کسانی نظیر توماس جفرسون، جرج واشنگتن و دیگر رهبران انقلاب آمریکا نیز فعالیت تشکیلاتی بصورت حرفه ای انجام می دادند (1).


لنین موفقیت طرح روزنامه سراسری ایسکرا را، که درپی پیشنهاد وی در کتاب "چه باید کرد" در سال 1902، شکل گرفت و توانست جنبش سیاسی روسیه را در برابر جریانات تروریستی نارودنیک ها قوام دهد و پلاتفرم حزب سوسیال دموکرات روسیه را طی دو سال تدوین و تدقیق کند، گامی به پیش میدانست. از سوی دیگر می دید که این موفقیت باعث تصور غلطی شده که گوئی چون رهبران و کادرهای حزب سوسیال دموکرات فعالیت تروریستی نمی کنند، نیازی به تشکیلاتی جدی نیست، و در نتیجه بر مبنای این تفکر، حزب سیاسی معادل انتشار روزنامه ای سراسری تصور می شد، و به این طریق حزب دو گام به پس برداشته بود. لنین این نظر را در سال 1904 در کتابی تحت عنوان "یک گام به پیش، دو گام به پس" مطرح می کند.

 

امروز 38 سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته است، تقریباً تمامی جریانات سیاسی و مدنی ایران برنامه و پلاتفرم خود را تدوین کرده اند، ولی برابر دانستن تشکیلات جدی سیاسی با جمع های هوادار که در روزهای آخر هفته جمع می شوند، اشتباه بزرگی است. اجازه دهید برای رفع هر گونه سوء تفاهم تأکید کنم که وقتی یک پزشک، پشتیبان تشکیلاتی سیاسی است و در طول هفته کار پزشکی میکند و آخر هفته هم در جلسات سیاسی شرکت میکند و به جنبش سیاسی یاری مالی میرساند، برای او بسیار احترام قائل هستیم و  احزاب موفق دقیقاً به دلیل داشتن چنین حامیانی است که به موفقیت دست پیدا می کنند. اما بحث در اینجا درباره نقش رهبران و کادرهای تمام وقت حزب است که حرفه ای کار می کنند و بدون آنها حزب معنا ندارد و اینکه حزبی کار مسلحانه نمی کند به این معنی نیست که نیاز به فعالیت رهبران و کادرهای حرفه ای ندارد، اتفاقاً فعالیت غیرمسلحانه بسیار دشوارتر است و برای موفقیت، رهبران و کادرهای حرفه ای بیشتری لازم دارد و نه کمتر.

چرا میگوییم جنبش سیاسی ما از این نظر صد گام به پس رفته است؟ یادآوری کنیم که ما در این سالها گام ها در تدوین و تدقیق پلاتفرم احزاب و گروهها جلو رفته ایم و امروز اگر در موضوعی اختلاف نظر داریم کمتر به علت ناآگاهی است. اما در همه محافل روشنفکری ما بحثها کماکان درباره نظرات فکری سیاسی است. درک از تشکیلات سیاسی بمثابه جمع های روشنفکری است که حتی غیرحرفه ای تر از جنبش دانشجویی عمل می کنند. موضوع این است که تفاوت ژورنالی اینترنتی برای نقد بر حکومت، و  حزبی برای  کسب قدرت، از زمین تا آسمان است، هرچند فعالیت آن حزب کاملاً غیرمسلحانه و مدنی باشد. حزب میتواند و باید سایت اینترنتی و فوروم بحث داشته باشد، اما فعالیت حزب با محفل روشنفکری و جلسات انجمن های دانشجویی بسیار متفاوت است. حتی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه در آمریکا که با رژیمی که کمر به نابودی آنها بسته روبرو نیستند، بدون رهبران و کادر های حرفه ای غیر ممکن است.

بسیاری از روشنفکران ایران از درک کار حزبی حرفه ای دوری میجویند و تصور میکنند دیکتاتوری کشورهای کمونیستی به خاطر پروفشنالیسم حزب لنینی بوده است. واقعیت این است که در کشورهای غیرکمونیستی نیز سیاستمداران تمام وقت هستند که اصل کار حزبی را انجام می دهند، بویژه اگر در برابر خود وظیفه کسب قدرت سیاسی را گذاشته باشند. درباره تئوری دولت مارکسیستی که دموکراتیک نیست روز گذشته بحث شد (2). مسأله استبداد کمونیسم در سیستم ایدئولوژیک آن نهفته است و ربطی به این نداشته که لنین عضو حرفه ای حزب بوده یا نه.  حتی اگر تا آخر، شکل اصلی مبارزه در ایران نافرمانی مدنی باشد، بازهم بدون تشکیلاتهای جدی حزبی نمیتوان موفق شد. چند ماه پیش حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل شده است (3). اکنون بزرگترین نیاز این حزب ایجاد امکاناتی است که رهبران و کادرهای آن بتوانند بصورت حرفه ای فعالیت کنند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

هجدهم بهمن ماه 1395
February 6, 2017

 

* بخشهایی از این نوشتار حدود 14 سال پیش تحت عنوان "یک گام به پیش، صد گام به پس" منتشر شده بود.

 

پانویس:

 

1. جمعیت رفراندوم
http://www.ghandchi.com/328-Referendum.htm
Referendum Society
http://www.ghandchi.com/328-ReferendumEng.htm

 

2. نقدی بر تئوری دولت مارکسیستی
http://www.ghandchi.com/1310-teorie-dolat.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH