بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sam Ghandchiسام قندچيتجزیه طلبان در جمهوری اسلامی و دکتر شریعتی در رژیم شاه
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1275-tajziehtalaban-shariati.htm

 

برخورد جمهوری اسلامی به تجزیه طلبان غیرمسلح نظیر برخورد رژیم شاه به اسلام گرایی دکتر علی شریعتی است یعنی تا وقتی تبلیغ تجزیه طلبی بصورت مسلح نباشد، جمهوری اسلامی آن را متحد خود برای ایجاد شکاف در جنبش سراسری دموکراسی خواهی می بیند.

 

مدارک حمایت ساواک از دکتر علی شریعتی و حسینیه ارشاد دیگر امروز فراوان منتشر شده است. دکتر شریعتی مأمور ساواک نبود اما ساواک تبلیغات اسلامی او را برای ضربه زدن به جنبش چپ که رژیم شاه دشمن اصلی خود می دانست، و در نتیجه جهت تضعیف کل اپوزیسیون، مفید قلمداد می کرد. البته در عمل خود جریانی که دکتر شریعتی آغاز کرد جانشین رژیم شاه شد و در مورد پشیمانی دستگاه امنیتی رژیم شاه پس از انقلاب برای اتخاذ این استراتژی سالها پیش به تفصیل بحث شده است (1).

 

امروز نیز رژیم جمهوری اسلامی در استراتژی مشابهی تبلیغات تجزیه طلبان را تا حدی که اقداماتی مسلحانه نباشد، برای ضربه زدن به جنبش سراسری دموکراسی خواهی در ایران، مفید قلمداد می کند. آنچه برای جنبش سراسری ایران مهم است داشتن موضعی روشن در مورد موضوعات ملی و اتنیکی در ایران است که در نوشته زیر درباره مبحث فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران چند سال پیش مشخصاً بحث شده است (2).


به امید 
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هجدهم دی ماه 1395
January 7, 201
7

 

پانویس:

 

1. دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی حرکت تازه ای را آغاز کرده اند
http://www.ghandchi.com/647-StateClergy.htm

 

2. فدرالیسم در برنامه پیشنهادی حزب آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran.htm
Federalism in the Platform of Iran's Futurist Party
http://www.ghandchi.com/754-federalism-va-iran-eng.htm
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH