Sam Ghandchiسام قندچيچرا کتاب ایران آینده نگر را نوشتم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1207-iran-e-ayandehnegar.htm  

Why I wrote The Futurist Iran Book

http://www.ghandchi.com/1207-iran-e-ayandehnegar-english.htm

 

wfs-review-futurist-iran

 

بیش از پانزده سال پیش کتاب ایران آینده نگر منتشر شد (1).

 

دلیل انتشار کتاب آن بود که نسل بعد دوباره نظیر نسل انقلاب 57 همه زندگی خود را برای طرح هایی صرف نکند که پس از پیروزی ببیند آنچیزی نیست که می خواهد. اینکه کل زندگی آن نسل فدا شد مایه تعجب نیست، نه تنها برای آنها که جان و مال و آسایش باختند بلکه برای بازماندگانی که در پیری با سختی روزگار می گذرانند. فدا شدن و سختی کشیدن برای آرمانها قابل فهم است. اما ایران آینده نگر می خواست نسل کنونی دوباره به سرنوشت مشابه دچار نشود که برای اهدافی فداکاری کند که بعداً ببیند آن نیست که دوست می دارد، و از امروز نتیجه برنامه های مختلفی را که طیفهای گوناگون سیاسی ایران در دوران جمهوری اسلامی مقابل خود قرار داده اند، مورد بحث قرار دهد.

 

آنچه انقلاب آمریکا را بیش از 200 سال پیش از انقلابهای مشابه جدا می کند همین آینده نگری است. در واقع انقلابیون آمریکا به رغم آنکه مبارزه شان اساساً بر استقلال کشور متمرکز بود، اما به بحث استقلال محدود نماندند و نتیجه برنامه های خود را در مورد همه عرصه های زندگی مورد نظر قرار می دادند و به همین علت نیز بیانیه استقلال وارد بحث در مورد ایده آلهای همه عرصه های زندگی شده است. قانون اساسی آمریکا نیز که نتیجه چنین نگرش آینده نگر رهبران آن انقلاب بود سندی است که بیش از 200 سال بعد آینده نگری مؤسسان آن را نشان می دهد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سوم شهریور ماه 1395
August 23, 2016


پانویس:

1. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 


 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH