Sam Ghandchiسام قندچيدرباره بحث دیروز آیت الله جوادی آملی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1165-javadi-amoli.htm

 

روز گذشته اصطلاحی را که آیت الله جوادی آملی در دیدار با دکتر محمد رضا عارف در ارتباط با استقلال طلبی بکار برده بود، تیتر روزنامه ها شد. آیت الله جوادی آملی موضوع استقلال طلبی را همچنین در بحبوحه جنبش سبز در آستانه سالگرد 22 بهمن ماه سال 1388 مطرح کردند که مورد بحث قرار گرفت (1). نه آیت الله جوادی آملی و نه شماری دیگر از روحانیون تنها کسانی نبوده اند که حاضر شده اند خواستهای دیگر مردم ایران را برای استقلال طلبی، فدا کنند. در آستانه سقوط سلسله قاجار، محمد مصدق با خواست جمهوری در ایران که اکثریت قاطع آرا را در مجلس داشت مخالفت کرد چرا که فکر می کرد جمهوری مقتدر رضا شاه می تواند نظیر سلطنت مقتدر محمد علیشاه به راحتی تحت الحمایه دولتی خارجی قرار گیرد. بسیاری تصمیم آن روز دکتر مصدق را اینگونه تفسیر کرده اند که خطر استبداد دلیل آن بوده در صورتیکه دلیل اصلی، هراس از دست رفتن استقلال بود که برخی از ملیون می ترسیدند چه از سوی شوروی و چه توسط بریتانیا به خطر افتد. البته خیلی زود سران روحانیت با تغییر برنامه رضا شاه به ایجاد سلطنت پهلوی کنار آمدند چون این برداشت را گرفتند که گویی اگر رضا خان، پادشاه باشد می تواند سهم روحانیت را نظیر پادشاه قاجار در معامله با قدرتهای خارجی برای آنها حفظ کند. یعنی تصور روحانیت از سلطنت پهلوی که قرار بود تأسیس شود، مدل سلطنت صفوی و قاجار بود، هرچند در عمل چنین نشد. متأسفانه گویی پس از بیش از یک قرن تجربه در دنیای مدرن هنوز برای ما روشن نشده است که نمی توان با صرفنظر کردن از خواستهای خود در عرصه های عدالت اجتماعی، دموکراسی و سکولاریسم، کشوری مستقل و پایدار داشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیستم اردیبهشت ماه 1395
May 10, 2016

 

پانویس:

 
1. آقای جوادی آملی می دانید چرا مردم شعار "جمهوری ایرانی" میدهند؟
http://www.ghandchi.com/608-JavadiAmoli.htm 
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH