Sam Ghandchiسام قندچيایران 12 سال هم وقت ندارد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1162-iran-12-years.htm

 

یک ماه پیش ری کرزوایل پیش بینی کرد که انرژی خورشیدی 100 درصد بازار انرژی را تا 12 سال دیگر، به دست خواهد آورد (1). تحلیل کرزوایل بر "قانون بازگشت پرشتاب" تکنولوژی استوار است که تصاعدی هندسی است و خود را با قانون مور برای تکامل پردازنده های کامپیوتر، ثابت کرده و در عرصه های دیگر توسعه نیز مورد بحث قرار گرفته است (2). استفاده از چنین روشی برای ارزیابی از انرژی خورشیدی نباید موجب شگفتی شود چرا که انرژی خورشیدی اساساً بر تکنولوژی متکی است و خود انرژی خورشیدی به وفور در کره زمین یافت می شود. بیش از 10 سال پیش در بحث سینگولاریته توضیح داده شد که چرا این تحولات تکنولوژیک برای کشوری در حال توسعه نظیر ایران حتی مهم تر از کشورهای پیشرفته است و موضوع تولید انرژی و نفت مطرح شد و این بحث امروز دیگر غیرقابل انکار است (3). درست است که تنرل قیمت نفت در یک ساله اخیر ممکن است موقتی باشد اما در 12 سال آینده موضوع بازار انرژی بحثی دیگر است. کویر لوت در ایران می تواند بزرگترین سرمایه ایران در بازار انرژی آینده باشد اما از حالا باید برای بهره برداری از کویر لوت، بطور جدی کار کرد. شاید دادن مشوق های مالی به شرکت های خصوصی برای توسعه انرژی خورشیدی در کویر لوت بتواند گام نخست برای بهره برداری از این ثروت فراوان در خاک ایران باشد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
چهاردهم اردیبهشت ماه 1395
May 4, 2016

 

پانویس:

 
1. Ray Kurzweil: Here's Why Solar Will Dominate Energy Within 12 Years
http://fortune.com/2016/04/16/ray-kurzweil-solar-will-dominate-energy-within-12-years

 

2. بازگشت پرشتاب در توليد غذا
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm

Accelerated Returns in Food Production
http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturnsEng.htm

3. یکتائی انفصالی و ما
http://www.ghandchi.com/423-Singularity.htm

Singularity and Us
http://www.ghandchi.com/423-SingularityEng.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH