Sam Ghandchiسام قندچيشوخیِ جدی درباره برنی سندرز
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1153-shooki-e-jeddi.htm

 

دکتر ایکس در سایت آی پی سی مقاله ای را درباره مبارزات انتخاباتی برنی سندرز برای مقام ریاست جمهوری در آمریکا نوشته که ممکن است طنز تلقی کنیم، یا شوخی با چاشنی بحثی جدی، اما از نظر نگارنده این سطور از جدی ترین مقالاتی است که در مورد برنامه مطرح شده برنی سندرز منتشر می شود، چه با آن موافق باشیم و چه مخالف. دکتر ایکس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 طرفدار سارا پیلین بود و در انتخابات جاری آمریکا نیز از دونالد ترامپ حمایت می کند و اینهمه را صریحاً گفته و شکی نیست که دیدگاه های او نزدیک به حزب چای آمریکاست. به هر حال می توانید مقاله طنزآمیز دکتر ایکس را بخوانید و خود قضاوت کنید (1).

 

در مورد نظرات اقتصادی مطرح شده در مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در آمریکا به تفصیل در ماه اکتبر سال گذشته بحث شد (2). با اینحال جدا از همه این بحثها، در انتقادات دکتر ایکس حقیقتی نهفته است که برنامه های مورد نظر برنی سندرز حدود 80 سال است که در اروپا آزمایش شده و شکست خورده و نسخه رادیکالتر آنهم در شوروی و چین ناموفق بوده است. با اینحال بیان این حقیقت به معنی درست بودن نظرات لیبِرتِریَن حزب چای نیست که شش سال پیش مفصل ارزیابی شد و موضوع تازه ای نیست (3).

 

به رغم آنکه مدتهاست عدالت اجتماعی در کانون مبارزات انتخاباتی آمریکا قرار گرفته، اما همچنان نظرات محافظه کارانه و چپ دو قطب اصلی چه در عرصه سیاسی آمریکا و چه در اروپا هستند و لیبرالها نیز در میان آن دو. متأسفانه دیدگاه های جدید آینده نگر که عدالت اجتماعی را فراسوی جامعه صنعتی دو قرن گذشته مطرح می کنند هنوز اساساً در عرصه سیاست روز، مطرح نمی شوند (4).
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیست و سوم فروردین ماه 1395
April 11, 2016

پانویس:


1.  Bernie Sanders Rally Coconut Voters!
http://iranpoliticsclub.net/humor/bernie-sanders/index.htm

 

2. دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm

Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm 
 

3. Tea Party Illusion and Economic Reality
http://www.ghandchi.com/642-JoeThePlumberEng.htm

 

4. دوستی می پرسید آیا ما واقعاً برای عدالت اجتماعی برنامه ای داریم
http://www.ghandchi.com/1151-edaalate-ejtemaei.htm
 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH