Sam Ghandchiسام قندچي دو راه حل اقتصادی در انتخابات آمریکا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions.htm
Two Econ Solutions in US Election
http://www.ghandchi.com/1027-two-econ-solutions-english.htm

آمریکا در 15 سال گذشته با رکود مداوم اقتصادی درگیر بوده است (1). کاندیداهای آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اکنون راه حل های خود را برای این وضعیت اقتصادی، پیشنهاد می کنند. اساساً دو نظر پیشنهاد شده است. دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه فکر می کند که با استفاده از سیاست های حمایت گرایانه علیه چین، ژاپن و کشورهای دیگر می تواند شغل بیشتر در آمریکا ایجاد کند. برنی سندرز از حزب دموکرات که از "سوسیالیسم دموکراتیک" حمایت می کند فکر می کند که الیت "یک درصدی" ثمره انقلاب تکنولوژیکی را که پیش از رکود پانزده ساله اقتصادی اوج گرفت، درو کرده، و می گوید جمعیت "99 درصدی" حق شان است که سهم خود را از طریق گستردن بیمه درمانی به همه آمریکاییان (آنچه شهروندان همه کشورهای پیشرفته غیر از آمریکا دارند)، بهبود بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی و افزایش حداقل دستمزد به ساعتی 15 دلار، به دست آورند. اقتصاد آمریکا در وضعیت مشابهی در سالهای اواخر 1970 و اوائل 1980 قرار داشت، اما انقلاب کامپیوتر و اینترنت و سقوط اتحاد شوروی همه چیز را عوض کرد و پس از آن، در دهه 1990 اقتصاد شکوفا شد. مگر آنکه تغییری دیسراپتیو در چنین ابعادی روی دهد، بنظر می رسد که آنچه کاندیداهای ریاست جمهوری توصیف کرده اند واقعیت اقتصادی آمریکا است.

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هفتم مهر ماه 1394
October 19, 2015

پانویس:

1. کرزوایل، پانزده سال رکود مدوام را بحث می کند
http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder.htm


 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH