Sam Ghandchiسام قندچيکورزویل، پانزده سال رکود مداوم را بحث می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder.htm

 

Kurzweil Discusses 15 Years of Secular Stagnation

http://www.ghandchi.com/979-kurzweil-gilder-english.htm

 

ری کورزویل دیالوگ بسیار جالب خود را با جرج گیلدر چند روز پیش منتشر کرد (1) گیلدر طرفدار توجه مجدد به طلا، از جمله شکل دیجیتال بیتکوین است و ضد برزیدن پول توسط دولت یعنی اقداماتی نظیر افزایش نقدینگی یا ایجاد فشار مصنوعی بر نرخ بهره، بحث می کند. گیلدر خیلی بجا گفته ای را از لری سامرز، وزیر پیشین خزانه داری آمریکا نقل می کند که اقتصادهای جهانی "وارد دوران رکود مداوم و احتمالاً سقوط دائمی نوآوری و اختراعات شده اند." گیلدر، "آلترناتیوهای دیجیتال و طلا را بعنوان اشکالی از پول بمثابه راهی برای گریز از مانیتریسم مرکزی" که از نظر وی دلیل رکود مداوم 15 سال گذشته است، مطرح می کند.

 

گیلدر اینگونه نتیجه گیری می کند که: "مانیتریسم (کنترل پول)، کینزینیسم (کنترل مخارج)، و مرکانتالیسم (کنترل تجارت) جملگی به این توهم دامن می زنند که گویی قدرت دولت می تواند رشد اقتصادی و ثروت آفرینی را هدایت کند. دولت تحت چنین توهمی توزیع مجدد ثروت می کند و البته معمولاً به نفع آنهایی که در حال حاضر ثروتمندند و یا بازیگران درون سیستم و مقربان سیاسی می باشند."

 

شخصاً با نتیجه گیری آقای گیلدر کاملاً موافقم، اما تئوری خود آقای گیلدر نوع دیگری است از مانیتریسم. برای توضیح اولین بحرانهای جوامع صنعتی، کوششهای مشابهی از سوی مانیتریستها به عمل آمد، اما بالاخره تئوری پولی که موفق به درک واقعیت آن جامعه شد نظرگاهی بود که به اقتصاددانان کلاسیک برای درک مسأله رجوع کرد تا آنچه را در زیر مناسبات پولی جریان دارد، کشف کند. یعنی درک بنیانی که نظرگاه های مختلف مانیتریستی در مورد اقتصادهای جامعه صنعتی آن زمان، تنها بیان پولی آن واقعیت بودند.

 

واقعیت اقتصادی موفقیت های آنترپرونرهای کارآفرین "سیلیکان ولی" کالیفرنیا پیش از سقوط دات کامها در سال 2000 مکانیسم بنیادینی داشت که در نوشتار "عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری" (2) توضیح داده ام که در آن "ارزش ویژه" در قلب فعالیت اقتصادهای فراصنعتی قرار دارد. با استفاده از اصطلاحات امروز، باید گفت "اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند" (3) اصل مشکل در این سکتور اقتصادی است.  شکل پاداش فعالیتهای بشر و سیستم مالیاتی که از جامعه صنعتی به ارث رسیده است به این مکانیسم اجازه می دهد به عنوان قانون سرزمین عمل کند. تا وقتیکه ما چارچوب آلترناتیوی برای مدل درآمد ایجاد نکنیم (4) که حقوق تازه ای برای بازندگان سر میز در نظر گیرد، ما بر سر درخت نشسته و ترکه هایی را می بریم که از همان اول با تکیه بر آنها به آن بالا رسیدیم. به قول ضرب المثلی فارسی آنکه بر سر شاخ، بن می برید، با خود جفا می کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
نوزدهم مرداد ماه 1394
August 10, 2015

 

پانویس:

 

1. Ask Ray | Renowned economist and author George Gilder’s new information theory of money
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-renowned-economist-and-author-george-gilders-new-information-theory-of-money

2. عدالت اجتماعی و انقلاب کامپیوتری
http://www.ghandchi.com/265-EconJustice.htm

 

Social Justice and the Computer Revolution
http://www.ghandchi.com/238-SocialJustice.htm


3. آقای پیکتی، اینکه برنده همه چیز را تصاحب می کند مسأله است
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall.htm

Mr. Piketty, Winner-Take-All is the Problem
http://www.ghandchi.com/835-piketty-winnertakeall-english.htm

 

4. درآمد آلترناتیو-عدالت اجتماعی در جامعه فراصنعتی
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncome.htm 

Alternative Income-Social Justice in Post-Industrial Society
http://www.ghandchi.com/427-AlternativeIncomeEng.htm 
 


 

 

متون برگزیده

http://featured.ghandchi.com

 

 

SEARCH