Sam Ghandchiسام قندچيتبعیض ایرانیان علیه همجنسگرایان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1085-iranians-and-the-gays.htm

Iranians' Discrimination against the Gays
http://www.ghandchi.com/1085-iranians-and-the-gays-english.htm

مایه شرمساری است که ایرانیانی که با جمهوری اسلامی مخالفند خود علیه همجنسگرایان تبعیض اعمال می کنند و اپوزیسیون ایران اساساً در این مورد بزرگ نقض حقوق بشر توسط
بسیاری از ایرانیان حتی آنانی که در خارج زندگی می کنند، سکوت اختیار کرده است.

همجنسگرایان گروهی هستند که در قانون ایران بخاطر آنچه در بدو تولد هستند و بر آن هیچ کنترلی ندارند و بخشی از ساختمان بیولوژیک آنهاست، با مجازات مرگ تهدید شده اند.

چه وقت جامعه ایرانی می خواهد حقوق دگرباشان جنسی را درک کند؟ چه وقت گروه های اپوزیسیون می خواهند در مورد این موضوع تابو حرف بزنند؟ چگونه اپوزیسیون می تواند حتی خود را مترقی بداند و کسانی را در صفوف خود تحمل کند که درباره همجنسگرایان جوک بسازند و علیه دگرباشان جنسی تبعیض قائل شوند.

تنها داعش نیست که همجنسگرایان را به قتل می رساند (2). جمهوری اسلامی ایران قوانین مجازات مرگ برای همجنسگرایان به دلیل آنچه هستند، برقرار کرده است. شخصاً این موضوع را چندین بار با اپوزیسیون ایران مطرح کرده ام اما رهبران فکری از قصد نسبت به این بحث بی اعتنایی می کنند چرا که از کسانی در صفوف خود هراس دارند که هموفوبیک هستند (3).

به امید
جمهوری آینده نگر
دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
بیست و هفتم دی ماه 1394
January 17, 2016

پانویس:

1. ايرانيان و ازدواج همجنسگرايان
http://www.ghandchi.com/727-gay-marriage.htm

2. Islamic State group targets gays with brutal public killings
http://news.yahoo.com/islamic-state-group-targets-gays-055601285.html

3. در مورد حقوق همجنسگرایان
https://goo.gl/6R0y0S

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH