دو صفحه ی ایرانسکوپ

Two Iranscope Pages

 

http://www.ghandchi.com/iranscope-two-pages.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7     8     9

 

two-iranscope-pages

 

دوستان، همانطور که می دانید دو صفحه ی ایرانسکوپ وجود دارد
Dear Friends, As you know there are two Iranscope pages
1.
اولی «ایرانسکوپ-دات-کام» که در واقع «صفحه ی حزب آینده نگر» است و صاحب آن نیز «حزب سکولار دموکرات ایرانیان» به رهبری دکتر اسماعیل نوری علا است

The first one is 'iranscope-dot-com' which is in fact the 'Fut
urist Party page' and its owner is 'Iranian Secular Democratic Party' headed by Dr. Esmail Nooriala
http://www.iranscope.com
2.
دومی صفحه ی «ایرانسکوپ-دات-قندچی-دات-کام» است که یک زیر دُمین سایت «قندچی-دات-کام» است که همچنین «صفحه ی آینده نگر» نام دارد

The second one is 'iranscope.ghandchi.com' which is a subdomain of 'ghandchi.com' and is also called 'ayandehnegar page'
http://iranscope.ghandchi.com
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول اردیبهشت ماه 1401
April 21,
2022

 

پانویس Footnote

-------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/ghandchi/posts/2141381492689056

https://twitter.com/ghandchi/status/1517204230360158208

 

https://www.facebook.com/ayandehnegar/posts/2232435886905146
https://twitter.com/iranscope/status/1517218696447643649
 

-------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH