Sam Ghandchiسام قندچيدرک غلط از تلاش برای سکولاریسم در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/906-secularism-is-not.htm

 

بسیاری از دوستان می گویند خب ما که بحث سکولاریسم را قبول داریم و بعد می روند درباره موضوعات دیگر می گویند اما اگر بپرسیم اقدام مشخص برای سکولاریسم در ایران در نظر آنها چیست حداکثر از تلاش برای قانون اساسی سکولار حرف می زنند.

 

در اروپا سالها بعد از تثبیت جدایی مذهب و دولت موضوع تدوین قوانین اساسی سکولار در عرصه سیاسی مطرح شد. تازه تدوین قوانین مدنی بر اساس سودمندگرایی و نه کتاب مقدس، بیش از  نیم قرن بعد از آن بود. منظور آنکه جدایی مذهب و دولت بسیار قبل از بحث قوانین در عرصه سیاسی و حقوقی در پایان قرون وسطی انجام شده است آنچه در ایران نداشته ایم.

 

در ایران جدایی مذهب و دولت حتی با بیش از نیم قرن دولتی با قانون سکولار بعد از مشروطیت هم انجام نشد. حتی در نوشته های صاحب نظران ایران درباره گام های مشخص برای انجام این مهم به ندرت حرفی زده شده است. یک نمونه تلاش بسیار اولیه در این عرصه را شاید بتوان نوشته زیر از مهندس کورش زعیم ذکر کرد. ای کاش روشنفکران مذهبی ایران کار مشابهی انجام می دادند:

 

http://www.kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=654

 

منظورم اصلا بحث تفاوت لاییسیته و سکولاریسم نیست که بسیار بحث شده است و خود هوادار دومی هستم. اما منظورم گام های مشخص نظری و عملی برای جدا سازی مذهب و دولت در جامعه است که نه به معنی ضد دولت بودن است و نه به معنی ضد مذهب بودن.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
دوازهم اردیبهشت ماه 1394
May 2, 2015
 

 

Web ghandchi.com