Sam Ghandchiسام قندچيحمایت های مالی ایرانیان از فعالیتهای اجتماعی تأسف بار است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/903-financial-support-disaster.htm

 

مدتها بود فکر می کردم شاید عدم حمایت مالی ایرانیان از برخی فعالیتهای اجتماعی نظیر ایرانسکوپ به دلیل تأکید سیاسی این سایت است. اما چند روز پیش تصادفاً به صفحه اینترنتی زیر از سایت لغت نامه دهخدا، نگاهم افتاد:

 

http://parsi.wiki/donate-fa.html

 

صفحه بالا فهرست اسامی کسانی است که در شش سال گذشته به سایت لغتنامه دهخدا کمک مالی کرده اند. دیگر از این سایت غیرسیاسی تر و مفیدتر سراغ ندارم. کل کمک در بهترین سال حدود 1500 دلار بوده است. آیا چنین فعالیتهایی را با این مبلغ اندک می توان اداره کرد.

 

در همین آمریکا تعداد زیادی شبکه رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی بنام پی بی اس وجود دارد که با کمک مالی مشترکین و گرنت های خصوصی و دولتی اداره می شوند و اتفاقاً کارمندان این مؤسسات حقوقشان در حد مؤسسات هم سنگ خصوصی و دولتی است نه آنکه خود و خانواده شان با فقر زندگی کنند. آیا مؤسسه ایرانی مذکور با چنین در آمد کم، می تواند به کسی حقوق هم بدهد؟

 

در زمان انقلاب استقلال آمریکا بیش از 50 نفر از ثروتمندان کشور ثروت و جان خود را به خطر انداختند تا آن انقلاب به ثمر رسید. اگر ایرانیان در گفتار از استقلال حرف می زنند چنین همتی باید از خود نشان دهند. البته در میان ایرانیان هم ثروتمندانی نظیر مصدق بوده اند که از ثروت و زندگی خود برای آنچه می گفتند مایه گذاشتند. اما بازهم وقتی به فهرست بالا از اشخاص و شرکتهایی که با ارسال کمک مالی خود به نگهداری و توسعه پروژه لغتنامه دهخدا بر روی اینترنت کمک کرده اند، نگاه می کنم، نمی دانم چه بگویم. یعنی همه توان مالی ایرانیان برای حمایت مالی از فعالیتهای اجتماعی در این حد است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
نهم اردیبهشت ماه 1394
April 29, 2015

 

 

 

Web ghandchi.com