Iranscope Storeفروشگاه ايرانسکوپ

IRI Lobby

http://www.ghandchi.com/473-IRILobby-plus.htm

 

Sam Ghandchiسام قندچيلابي جمهوري اسلامي ايران

سام قندچي

 

بحث لابي ايست هاي  جمهوري اسلامي به کرّات در تالارهاي بحث ايراني مطرح شده است وليکن مواضع هم حاميان و هم مخالفين بندرت بروشني بيان شده است و ديالوگ ها به حملات شخصي منتهي شده است.

 

حاميان لابي ايست هاي جمهوري اسلامي در گذشته مخالفين را مجاهد و سلطنت طلب خطاب ميکردند و مخالفين هم حاميان لابي ايست ها را مأمورين مواچب بگير جمهوري اسلامي ميناميدند.

 

واقعيت اين است که نه همه مخالفين لابي ايست هاي جمهوري اسلامي مجاهد و سلطنت طلب هستند و نه همه حاميان لابي ايست ها مأمورين مواجب بگير جمهوري اسلامي هستند.

 

اين مسأله اي ايست که در درون اپوزيسيون ايران وجود دارد و فحاشي هم آن را از بين نخواهد کرد.  امروز پس از خيزش جنبش مدني ايران در داخل کشور شک دارم هيچکدام از کسانيکه در گذشته مخالفين لابي ايست ها را مجاهد و سلطنت طلب تلقي ميکردند بتوانند اين واقعيت را ناديده بگيرند که بسياري ديگران نيز در اپوزيسيون ايران خواهان پايان يافتن رژيم جمهوري اسلامي هستند.

 

آخرين باري که من درباره اين موضوع چيزي نوشتم در سال 2004 در نوشتار زير بود:

 

http://www.ghandchi.com/349-Lobbyists.htm 

 

آن نشريات ايراني که به انگليسي يا فارسي منتشر شده و همه اين سالها حاميان لابي ايست ها بودند، مقالات گروه هاي حقوق بشر نظير بنياد مهر MEHR.ORG که خواهان تغيير رژيم بودند را سانسور ميکردند، در صورتيکه مقالات، نشريات، و اعلانات لابي ايست هاي جمهوري اسلامي و پشتيبانان آنها را منتشر ميکردند هرچند نميامدند و روشن بگويند که حمايت از لابي ايست هاي جمهوري اسلامي خط مشي ويراستاري مجله يا سايت آنها است.

 

چرا اين موضوع موضوعي واقعي است؟  واقعيت اين است که جمهوري اسلامي ايران فقط يک رژيم ديکتاتوري نظير رژيم شاه نيست که نظم جهاني که در رأس آن دموکراسي هاي غربي قرار دارند، برايش امري پذيرفته شده باشد.  در مقايسه، جمهوري اسلامي يک ديکتاتوري است که خواهان نظم نوين ديگري در جهان برهبري اسلامگرايان است.

 

با وجود آنکه جمهوري اسلامي ايران ميداند  آرزويش براي جهاني برهبري اسلامگرائي به اين زودي ها قابل دسترسي نيست، اين امر مانع از آن نشده است که در همان روزهاي اول خميني خواست رفتن به بيت المقدس از راه کربلا را مطرح نکند، خواستي که بعداً با جنگ عراق و ايران دنبال شد.

 

اين واقعيت به اين معني است که نظير کشمکش ديکتاتوري شوروي با غرب، کشمکش مشابهي همواره بخشي از واقعيت ديکتاتوري جمهوري اسلامي خواهد بود تا زمانيکه يا آنها موفق شوند نظم جديدي به رهبري اسلامگرايان ايجاد کنند يا که جمهوري اسلامي پايان يابد.  در رابطه با شوروي هم همينگونه بود که آنها در اميد بوجود آوردن کمونيسم جهاني بودند.

 

حالا تا زمانيکه اسلامگرائي جهاني يا محو شدن اشاعه دهندگان اصلي اش اتفاق نيافتاده است، هم جمهوري اسلامي و هم غرب نياز دارند ببينند که چگونه ميتوانند با هم معامله کنند.  اين است که مسأله روابط غرب و جمهوري اسلامي براي اپوزيسيون ايران مهم است  و به اين علت بارها در 28 سال گذشته مطرح شده است، و نظير روابط غرب و شوروي، که از يک سو يا عکس آن، براي اپوزيسيون شوروي تا به آخر مهم بود.

 

بتازگي بحثي در درون نشرياتي که همه اين سالها اساساً از موضع لابي ايست ها در ارتباط با روابط ايران و غرب حمايت کرده اند، آغاز شده است.  نشرياتي که عمدتاً کسانيکه خواهان تغيير رژيم در ايران بوده و با لابي ايستها مخالف بودند را سانسور ميکردند.

 

اجازه دهيد تأکيد کنم که بحث کنوني در *درون* همان افراد است و حتي برخي از آن نشريات که اکنون به نظريات مخالف مواضع حاميان لابي ايست ها را اجازه طرح ميدهند از سوي همان کساني است که گروههاي حقوق بشر نظير بنياد مهر MEHR.ORG سانسور ميکردند، چرا که بنياد مهر همواره با سياست هاي خشنود سازي جمهوري اسلامي مخالفت کرده و خواستار تغيير رژيم بود.

 

معهذا بحث کنوني گرچه در درون همان حاميان لابي ايست ها جريان دارد به اعتقاد من خيلي مهم است چرا که من فکر ميکنم بحث کنوني کمک خواهد کرد بطور باز و آشکار موضوعاتي که در زير دعواها نهفته بودند روشن شوند و بحث هاي منطقي جايگزين فحاشي ها شوند چرا که بسياري از کساني که در بحث هاي کنوني درگيرند همقطاران سابق و حتي کنوني يکديگرند.

 

اين بحث هائي هستند که آغاز شده اند.  اولين آنها مقاله زير از طرف آقاي محمد سهيمي در سايت پيوند بود:

 

http://www.payvand.com/news/07/may/1042.html

 

http://www.ghandchi.com/iranscope/MuhammadSahimiVOA052807.ram

 

سپس مقاله زير از طرف حسن داعي در رد مقاله بالا بر روي اينترنت [http://www.gozareshgar.com/fileadmin/goz/user_files/LobbyRegime4.doc] منتشر شد و حتي سايت اخبار امروز با شگفتي نه تنها آتنرا سانسور نکرد [http://www.ghandchi.com/419-akhbare-rooz.htm] بلکه آنرا منتشر و روزها در صفحه اول نگهداشت:

 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=9444

 

http://www.ghandchi.com/iranscope/HassanDaiVOA061007.ram

 

 

هرچند سايت هايي که نظرات آنهائي را که امثال بنياد مهر  MEHR.ORG خواهان تغيير رژيم و پايان دادن به جمهوري اسلامي هستند، سانسور ميکنند،  حالا در اين بحث درگيرند که به عقيده من خيلي مهم است و اميدوارم بالاخره اين وضع باعث شود اين بحث در فضاي منطق انجام شود و نه فحاشي هاي متداول.  همچنين اين مايه مسرت است که اين بحث ها در نشرياتي که در ايران فيلتر نميشوند منعکس شده است.

 

من اميدوارم همه اين نشريات که در ايران سانسور نيستند پراکسي سرور بر روي سايت هاي خود نصب کنند تا که مردم ايران بتوانند نقطه نظرات مختلف را که توسط جمهوري اسلامي سانسور ميشوند با استفاده از پراکسي انها ببينند، نظراتي نظير همين بحث. اگر آنها واقعاً به دموکراسي که ادعا ميکنند معتقدند، و حتي گروه هاي لابي ايست که  مدعي دموکراسي هستند وقتي در غرب براي جمهوري اسلامي لابي ميکنند، اينگونه ادعاي خود را ثابت کنند.  اين ها مسائل خصوصي نيست و درباره فيلترينگ نطرات سياسي است.

 

آيا چنين کاري منصفانه تر نيست که خوانندگان ايراني که از ديدن سايت هائي که جمهوري اسلامي تأييد نميکند محروم باشند فقط به اين دليل که جمهوري اسلامي ميتواند ميليونها دلار پول مردم ما را صرف فيلترينگ اينترنت براي کوتاه کردن دست خود مردم ما از اينترنت کند.  آيا همه سايت هاي فيلتر شده سايت هاي پورنوگرافي هستند آنگونه که جمهوري اسلامي در گذشته ادعا ميکرد.  تا کي خود سانسوري!

 

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچي، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

 21 ارديبهشت 1386

May 11, 2007

 

متن مقاله به زبان انگليسي

http://www.ghandchi.com/473-IRILobbyEng.htm

 

مطالب مرتبط

لطفاً فصل دوازدهم ويراش جديد کتاب ايران آينده نگر را ملاحظه فرمائيد

http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm#12

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

Web ghandchi.com