Sam Ghandchiسام قندچي تحریف زمینه ی تاریخی جنبش بدون خشونت مارتین لوتر کینگ

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4359-martin-luther-king.htm

http://isdmovement.com/2022/1022/102422/102422-Sam-Ghandchi-Misinformation-about-non-violence.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7 *    8

 

martin-luther-king

 

به تازگی شخصی که اخیراً در مورد دروغگوئیش در ارتباط با یکی از زندانیان سیاسی قدیمی یادداشتی نوشته بودم حالا دارد اطلاعاتی در مورد جنبش بدون خشونت مارتین لوتر کینگ در آمریکا بدون ارائه ی درست پیش زمینه ی تاریخی آن منتشر می کند! نقل قولی از آلبرت انیشتین هست که می گوید دانش ناقص بدتر از ندانستن است که البته مشخص نیست که این عبارت از انیشتین باشد یا نه! ضمناً ترجیح می دهم نام آن فرد را دوباره تکرار نکنم؛ همچنین در گذشته در مورد جنبش حقوق مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ و مبارزات هنری دیوید ثورو به اندازه ی کافی بحث کرده ام و نیازی به تکرار نیست. واقعیت این است که جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ حدود 100 سال بعد از جنگ داخلی در آمریکا که بعد از پیروزی به تصویب ماده ی الحاقی قانون اساسی آمریکا برای الغای برده داری انجامید، صورت گرفت، و خود جنگ داخلی نیز حدود 85 سال بعد از انقلاب 1775 آمریکا روی داد، یعنی جنبش مارتین لوترکینگ حدود 180 سال بعد از تصویب قانون اساسی آمریکا و 85 سال بعد از ماده ی الحاقی لغو برده داری بود! چرا این موضوع مهم است؟ برای اینکه در قانون اساسی آمریکا که دولت مرکزی کشور بر اساس آن تعریف می شد (و همچنان آنزمان قانون جاری در کشور بود و هم اکنون نیز بعد از 240 سال همچنان قانون جاری است)، نه تنها حقوق بشر مورد دفاع قرار گرفته و نقض آن در زمینه ی حقوق سیاهپوستان در ماده ی الحاقی 85 سال بعد ترمیم شده بود بلکه حتی حق مسلح شدن مردم در برابر حمله ی دولت دیکتاتور به مردم، همان 240 سال پیش به رسمیت شناخته شده است! حالا آیا چنین زمینه ی قانونی اصلاً قابل مقایسه با قانون اساسی رژیم اسلامی است که نه تنها در آن حجاب اجباری زنان قانونی است بلکه قانون توحش اسلامی قصاص و مجازات مرگ برای همجنسگرایان در قانون اساسی جاری در کشور با صراحت از اول رژیم اسلامی تا حالا وجود دارد! در کشوری با چنین قوانین جاری در کشور آیا ما پیش زمینه ی جنبش مدنی مارتین لوتر کینگ را داریم؟ هم قانون اساسی اولیه ی آمریکا و هم ماده ی الحاقی به قیمت انقلاب و جنگ مسلحانه ای صورت گرفتند که دومی حتی یکی از پرتلفات ترین جنگهای تاریخ بود و اولی نیز یعنی انقلاب استقلال آمریکا با تلفات نظامی زیاد به پیروزی رسید و فکر نکنید کسی تلاش برای تحولی مسالمت آمیز نکرد؛ خود جفرسون که وکیل دعاوی بود مدتها تلاش کرد که به طور قانونی به خواستهای مطرح شده در انقلاب استقلال دست یابد و در بیانیه ی استقلال به روشنی در مورد تلاش مسالمت آمیز برای دستیابی به حقوق سیاسی در پارلمان برای مالیات دهندگان آمریکایی اشاره می کند و اینکه وقتی آن تلاش به نتیجه نرسید به انقلابی مسلحانه اقدام کردند. در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، جنبش زنان 43 سال است که تلاش مسالمت آمیز برای حذف حجاب اجباری کرده است! آخر اینها چه تشبیهاتی است که از این طریق بدون آشنایی با تاریخ آمریکا این افراد به مردم ایران اطلاعات غلط می رسانند. این بحثها و نوشته ها مرا به یاد روزهایی می اندازد که شیفتگان شوروی در ایران تاریخ حزب بلشویک را که در حقیقت نوشته ی شخص استالین بود بعنوان واقعیت تاریخ شوروی به جوانان ارائه می کردند و نسلی را به گمراهی کشاندند که حتی در مورد تصفیه های دوران استالین و اعدام بوخارین ها خبر نداشتند وقتی کتاب الفبای کمونیسم بوخارین را خود استالینیستهای ایران تدریس می کردند؛ در حالیکه آنهمه حتی قبل از تأسیس حزب توده روی داده بود و در اروپا سالها پیش از آن در موردش کسانی نظیر برتراند راسل کلی آگاهی رسانی کرده بودند لیکن جنبش سیاسی ایران تا سی چهل سال درباره اش اطلاعی نداشت! لطفاً اگر در مورد موضوعات تاریخی به جنبش دموکراسی خواهی ایران می خواهید آگاهی رسانی کنید دانش ناقص ارائه نکنید که به قول آنچه از انیشتین نقل شده از بی دانشی بدتر است! شخصاً این نگارنده هنوز امیدوارم که انقلاب 21 ایران و تغییر رژیم به حکومتی سکولار دموکرات * به شکل «گذاری مسالمت آمیز» به پیروزی برسد، اما هر روزی که رفتار رژیم اسلامی حاکم را در رویارویی با معترضان می بینم از چنین امکانی ناامیدتر می شوم!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

28 مهر ماه 1401
October 20,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH