Sam Ghandchiسام قندچي دلیل اعتراضات معلمان در ایران

سام قندچی

http:/www.ghandchi.com/4247-iran-teachers.htm

Reason of Iran Teacher Protests

http://www.ghandchi.com/4247-iran-teachers-english.htm

مطالب مرتبط: *

 

iran-teachers

 

اکنون ماههاست که #اعتراضات_سراسری_معلمان در ایران ادامه دارد! دلیل این اعتراضات برکسی پوشیده نیست اما درباره اش کسی روشن صحبت نمی کند. 43 سال پیش با روی کار آمدن رژیم اسلامی در ایران تخصیص بودجه دولتی به حوزه های علمیه ی شیعه در ایران آغاز شد و در دو سه ساله ی اخیر ظاهراً پیداکردن کار برای طلبه های قم و مشهد و اصفهان در دستگاههای مختلف دولتی برای توجیه بودجه های دولتی حوزه ها، مطرح شده است. واقعیت این است که حوزه های علمیه از درآمد خمس و زکات زندگی می کنند و یک بام و دو هوا معنی ندارد، اگر حکومت اسلامی است، پس دیگر خمس و زکات باید برچیده شود، و یا اگر حوزه های علمیه و مراجع تقلید شیعه و ائمه ی جمعه، همچنان خمس و زکات دریافت می کنند، حق ندارند که بودجه دولتی داشته باشند. اساس اعتراضات معلمان نیز به همین موضوع مربوط می شود که بودجه های آموزش و پرورش نباید به بهانه های مختلف در اختیار حوزه های علمیه و طلبه ها قرار گیرد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم اسفند ماه 1400
February 22,
2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH