Sam Ghandchiسام قندچي می پرسند چرا اپوزیسیون متحد نیست؛ می پرسند چرا خبرگزاریهای خارجی اخبار خیزشهای ایران را منتشر نمی کنند

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4224-vazeiat.htm

http://isdmovement.com/Index-All/2022/0122/012422.htm

مطالب مرتبط: 1     2

 

vazeiat

 

آنچه در عنوان این یادداشت می بینید مربوط به امروز نیست! دقیقاً به نقل از کسی در تیرماه 1357 است؛ منظورش هم از اپوزیسیون، گروههای مختلف در کنفدراسیون در خارج کشور بود که بیش از 4 سال بود به شاخه های مختلف تقسیم شده بودند و در آن تاریخ هر بخش کنفدراسیون حتی «خانه ی ایران» های مختلفی بعنوان مراکز فعالیت خود ایجاد کرده بودند و همه ی تلاشها برای احیاء اتحاد پیشین آن جریانات سکولار اپوزیسیون شکست خورده بود! خبرگزاریهای خارجی نیز ابداً خبرهای اعتراضات، اعتصابات و تظاهراتهای داخل ایران را که در سالهای 1356 و 1357 از شبهای شعر در انستیتو گوته تا تظاهراتهایی که هر 40 روز در قم و تبریز و کاشان و یزد و دیگر شهرهای ایران برگزار می شد، گزارش نمی کردند! اما همینهایی که در تیرماه 1357 دو سؤالی را که در عنوان این یادداشت می بینید مطرح می کردند، دو ماه بعد در شهریورماه 1357 ناگهان دیدند، همه ی تلویزیونهای آمریکا و اروپا خبر حکومت نظامی در اصفهان را با آب و تاب منتشر کردند و از شهریورماه 1357 تا بهمن ماه مرتب خبرهای ایران منتشر می شدند، از تشکیل دولت بختیار در داخل کشور تا خبرهای اپوزیسیونی متحد به رهبری خمینی در خارج! البته واقعیت شکل گیری انقلاب 57 نه آنچه بود که به نقل از کسی در عنوان این مطلب در تیرماه 1357 آمده است، و نه آنچه تلویزیونها و مطبوعات آمریکا در ماه اوت 1978 بعد از اعلام حکومت نظامی در اصفهان لب به بازگویی آن گشودند، حقیقت داشت! موضوع این را که چگونه رژیم خمینی در ایران به قدرت رسید، پیشتر مورد بحث قرار دادیم و نیازی به تکرار نیست!

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 دی ماه 1400
January 16, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH