IRI Election and Iranian Opinion Leaders

Sam Ghandchiسام قندچيانتخابات ج.ا. و رهبران فکري ايرانيان

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeaders-plus.htm

 

معضل اصلي مردم ايران، بحران اتمي جمهوري اسلامي نيست، که خود نتيجه سالها سؤ مديريت روابط بين المللي توسط دولت اسلامي است، مسأله مردم ايران 26 سال سرکوب و حذف نيروهاي غير اسلامي از پروسه سياسي است، و بالاخره،  بر همه روشن شده است،  که همه حرفهاي دموکراسي در چارچوب جمهوري اسلامي،  تخيلي بيش نيست.  فراخوان براي رفراندوم و سايت 60000000 (http://www.60000000.com)، و همه کوششهاي ديگر در اين راستا، بيان روشن خواست مردم ايران براي سکولاريسم کامل است.  انتخابات واقعي در ايران امروز، انتخاب بين رأي دادن به  تئوکراسي اسلامي و *سکولاريسم* (http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm) است، با رفراندومي براي  پايان دادن به جمهوري اسلامي [http://www.ghandchi.com/364-ConstRef.htm].

 

سام قندچی، ناشر و سردبير  ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

21  ارديبهشت 1384 May 11, 2005

 

مطلب مرتبط:

حمايت من  از سايت 60000000

 

-----------------------------------------------------------------

 فهرست زير، اسامي تعداد قابل ملاحظه اي از رهبران فکري ايرانيان ، و  لينک به سايت هائي است که به آنها نزديک هستند.  جالب است که بيش از 95% آنان،  از دولت سکولار در ايران حمايت ميکنند، و برعکس تبليغات رژيم،، ما رهبران قابلي داريم، که يک سر و گردن از رهبران کنوني جمهوري اسلامي با کفايت ترند، و ميتوانند ايران را به جلو ببرند. همه کشتارهاي جمهوري اسلامي از رهبران اپوزيسيون، نظير بختيار، رهبران کرد، برومند،  يا فروهر ها ، به برخاستن رهبران جديد و قادر بيشتري در جامعه ايراني انجاميده است.  خواهش ميکنم توجه کنيد که اين ليست به ترتيب اسامي کوچک در الفباي لاتين  نوشته شده است، و نه تنها ممکن است که من بسياري نام هاي مستعار را ناديده گرفته باشم،، بلکه مطمئن هستم که بسياري ديگران را هم از قلم انداخته ام،، و اميدوارم آنها را که از قلم انداخته ام،، با من تماس بگيرند، و نام و لينک مربوط به خود را به من ارسال دارند.  همچنين از پيش از نگارش هر اشتباه در نام يا لينک پوزش ميخواهم و اميدوارم  تصحيحات را به من اطلاع دهيد.

 

Abbas Amir Entezamعباس امير انتطام

http://www.entezam.org

 

Abdollah Mohtadiعبدالله مهتدي

http://www.komala.org

 

Abdollah Momeniعبدالله مؤمني

http://www.60000000.com

 

Abolhassan Banisadrابوالحسن بني صدر

http://www.banisadr.com.fr

 

Abdolkarim Lahijiعبدالکريم لاهيجي

http://www.fidh.org/communiq/2003/ir1509a.htm

 

Abdolkarim Soroushعبدالکريم سروش

http://www.drsoroush.com

 

Adib Boroumandاديب برومند

http://www.adibboroumand.com

 

Ahmad Madaniاحمد مدني

http://www.jminews.com

 

Ahmad Saremiاحمد صارمي

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/Dr_Ahmad/Sarami.html
 

Ahmad Taghvaiاحمد تقوائي

http://www.sedayeayandeh.com

 

Ahreeman Xاهريمن

http://www.iranpoliticsclub.net

 

Akbar Ganjiاکبر گنجي

http://www.gooya.com

 

Akbar Atriاکبر عطري

http://www.60000000.com

 

Ali Afshariعلي افشاري

http://www.60000000.com

 

Ali Ashraf Darvishianعلي اشرف درويشيان

http://www.golshirifoundation.org

 

Ali Keshtgarعلي کشتگر

http://www.gozareshgar.com

 

Ali Rasekhعلي راسخ

http://www.jebhemelli.net

 

Ali Reza Nourizadehعلي رضا نوري زاده

http://www.nourizadeh.com

 

Ali Shahandehعلي شاهنده

http://www.iranliberal.com

 

Ali Sinaعلي سينا

http://www.faithfreedom.org

 

Assad Homayounاسد همايون

Azadegan

 

Ayatollah Montazeriآيت الله منتظري

http://www.montazeri.ws

 

Babak Amirkhosraviبابک امير خسروي

http://www.peiknet.com

 

Bahman Niroumandبهمن نيرومند

 

Bagher Parhamباقر پرهام

http://www.iranvajahan.net

 

Behrouz Soorenبهروز سورن

http://www.gozareshgar.com

 

Behzad Karimiبهزاد کريمي

http://fedayi.org

 

Bijan Hekmatبيژن حکمت

http://jomhouri.com

 

Bijan Mehrبيژن مهر

http://www.jminews.com

 

Daryoush Homayounداريوش همايون

http://www.d-homayoun.com

 

Derafsh Kaviyaniدرفش کاوياني

http://derafsh-kaviyani.com

 

Ebrahim Yazdiابراهيم يزدي

http://www.nehzateazadi.org

 

Ebrahim Alizadehابراهيم عليزاده

http://www.cpiran.org

 

Emad Baghiعماد باقي

http://www.emadbaghi.com

 

Erfan Qaneifardعرفان قانعي فرد

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/DR.Erhpane/Dr.Erphane-page.htm

 

Ezatollah Sahabiعزت الله سحابي

http://www.mellimazhabi.org

 

Farah Pahlaviفرح پهلوي

http://www.farahpahlavi.org

 

Farrokh Negahdarفرخ نگهدار

http://fedayi.org

 

Farzad Hamidiفرزاد حميدي

http://www.cyrusnews.com

 

Foad Tabanفؤاد تابان

http://www.iran-chabar.de

 

Golmorad Moradiگلمراد مرادي

http://yarsan.web.surftown.se/Matalb_Azad/M_Dr/DrMoradi.htm

 

Hadi Khorsandiهادي خرسندي

http://www.hadisara.com

 

Hadi Zamaniهادي زماني

http://www.iransolidarity.com

 

Hamid Bahramiحميد بهرامي

http://www.hemid.com

 

Hamid Kowsariحميد کوثري

http://www.sedayeayandeh.com

 

Hamid Shokatحميد شوکت

http://www.shokat.com

 

Hammihan Iraniهم ميهن ايراني

http://www.geocities.com/hammihanirani/

 

Hashem Aghajariهاشم آغاجري

http://www.rooydadnews.com

 

Hassan Behgarحسن بهگر

http://www.iranliberal.com

 

Hassan Hesamحسن حسام

http://www.rahekargar.net

 

Hassan Massaliحسن ماسالي

http://www.alter-native.ws

 

Hassan Zarezadeh Ardeshirحسن زارع زاده اردشير

http://www.manifest3.com/

 

Heshmat Tabarzadiحشمت طبرزدي

http://www.tabarzadi.org

 

Hooshang Amir Ahmadiهوشنگ امير احمدي

http://www.american-iranian.org

 

Hossein Bagher Zadehحسين باقرزاده

http://www.manshoor81.org

 

Hossein Haratiحسين هراتي

http://www.cyrusnews.com

 

Hossein Javadiحسين جوادي

http://cph-theory.persiangig.com/

 

Hossein Lajevardiحسين لاجوردي

http://www.aciiran.com

 

Hossein Molaحسين مولا

http://www.ayandehnegar.org

 

Iraj Gorginايرج گرگين

http://www.radiofarda.com

 

Jahanshah Javidجهانشاه جاويد

http://www.iranian.com

 

Jamshid Naghizadehجمشيد نقي زاده

 

Jaleh Behrouziژاله بهروزي

http://www.sedayeayandeh.com

 

Jila Efazatژيلا افاضت

http://www.sedayeayandeh.com

 

Kambiz Ghaemmaghamکامبيز قائم مقام

http://www.jebhemelli.net

 

Kambiz Roostaکامبيز روستا

http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=256

 

Khosro Chaqueriخسرو شاکري

http://www.spiran.com

 

Kianoosh Sanjariکيانوش سنجري

http://kianoosh.blogfa.com

 

Kiianosh Tavakkolyکيانوش توکلي

http://www.iranglobal.dk

 

Ladan Boroumandلادن برومند

http://www.journalofdemocracy.org

 

Lotfollah Meisamiلطف الله ميثمي

http://www.meisami.com

 

Majid Zarbakhshمجيد زربخش

 

Mahmoud Rasekhمحمود راسخ

 

Manouchehr Jamaliمنوچهر جمالي

http://www.iranliberal.com

 

Manouchehr Mohammadiمنوچهر محمدي

http://www.daneshjouiran.net

 

Maryam Rajaviمريم رجوي

http://www.mojahedin.org

 

Masoud Behnoudمسعود بهنود

http://behnoudonline.com

 

Masoud Rajaviمسعود رجوي

http://www.mojahedin.org

 

Masoud Kazemzadehمسعود کاظم زاده

http://www.jebhemelli.net

 

Massoume Priceمعصومه پرايس

http://www.cultureofiran.com

 

Mehdi Khanbaba Tehraniمهدي خانباباتهراني

http://www.mktehrani.com

 

Mehrangiz Karمهرانگيزکار

http://60000000.com

 

Mehrdad Khonsariمهرداد خوانساري

http://www.cmi-fl.com

 

Mirza Agha Asgariميرزاآقاعسگري

http://www.nevisa.de

 

Mohammad Aminiمحمد اميني

http://www.sedayeayandeh.com

 

Mohammad Hassibiمحمد حسيبي

http://www.chebayadkard.com

 

Mohammad Hossein Adibمحمد حسين اديب

http://www.tehraneconomist.com

 

Mohammad Malekiمحمد ملکي

http://www.60000000.com

 

Mohammad Parvinمحمد پروين

http://www.mehr.org

 

Mohammad Ali Mehr Asaمحمد علي مهرآسا

http://www.jebhemelli.org

 

Mohammad Reza Mirza Aminiمحمد رضا ميرزااميني

http://www.sharifthinktank.com

 

Mohammad Reza Shalgooniمحمد رضا شالگوني

http://www.rahekargar.net

 

Mohsen Ghaemmaghamمحسن قائم مقام

http://www.jebhemelli.net

 

Mohsen Sazgaraمحسن سازگارا

http://www.60000000.com

 

Morteza Anvariمرتضي انواري

http://www.anvari.net

 

Morteza Mohitمرتضي محيط

http://www.golshan.com

 

Nader Oskouiنادر اسکوئي

http://www.sedayeayandeh.com

 

Nasser Kakhsazناصر کاخساز

http://www.iran-emrooz.de

 

Nasser Zarafshanناصر زرافشان

http://www.60000000.com

 

Nooshin Ahmadi Khorasaniنوشين احمدي خراساني

http://zananeha.com

 

Nosrat Aminiنصرت اميني

http://www.jebhemelli.net

 

Parastou Foruharپرستو فروهر

http://www.forouharha.com

 

Parvin Darabiپروين دارابي

http://www.homa.org

 

Parviz Dastmalchiپرويز دستمالچي

http://www.iransolidarity.com

 

Parviz Sayyadپرويز صياد

http://www.persianmirror.com

 

Parviz Shokatپرويزشوکت

http://www.sedayeayandeh.com

 

Parviz Varjavandپرويزورجاوند

http://www.jebhemelli.net

 

Ramin Kamranرامين کامران

http://www.iranliberal.com

 

Reza Delbariرضا دلبري

http://www.60000000.com

 

Reza Pahlaviرضا پهلوي

http://www.rezapahlavi.org

 

Reza Siavoshiرضا سياوشي

http://jomhouri.com

 

Roozbeh Farahanipourروزبه فراهاني پور

http://www.marzeporgohar.org

 

Roya Boroumandرؤيا برومند

http://www.journalofdemocracy.org

 

Safa Haeriصفا حائري

http://www.iran-press-service.com

 

Said Hajarianسعيدحجاريان

http://www.emrouz.info

 

Sam Ghandchiسام قندچي

http://www.ghandchi.com

 

Shadi Sadrشادي صدر

http://www.womeniniran.org

 

Shaheen Fatemiشاهين فاطمي

http://www.fatemi.com

 

Shahindokht Kharazmiشهيندخت خوارزمي

http://www.ayandehnegar.org

 

Shoayb Zakariaeiشعيب ذکريائي

http://www.komala.org

 

Shirin Ebadiشيرين عبادي

http://www.shirinebadi.ir

 

Siamak Pourzandسيامک پورزند

http://www.hambastegy.net

 

Siavash Avestaسياوش اوستا

http://www.awesta.org

 

Simin Behbahaniسيمين بهبهاني

http://www.kanoon-nevisandegan-iran.org

 

Vahid Vahidi Motlaghوحيد وحيدي مطلق

http://www.vahidthinktank.com/

 

Yasmine Matherياسمين ماطر

http://biphome.spray.se/radiohambastegi

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

Web ghandchi.com