Sam Ghandchiسام قندچي حق تعیین سرنوشت: گفتگوی میلاد آقایی

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3275--milad-aghaei.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

   

milad-aghaei-self-determination

 

سالهاست بحث «حق تعیین سرنوشت» در محافل سیاسی ایران وقت زیادی از همه سو به هدر داده و آنهم به شکل احساسی با دعواهای ایدئولوژیک و استدلالهای تکراری صد من یک غاز. روز گذشته آقای میلاد آقایی از رهبران حزب سکولار دموکرات ایرانیان، بحثی علمی را در این مورد درگفتگو با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن، ارائه کردند که اگر دوستان صرفنظر از اینکه در چه دیدگاه ایدئولوژیک قرار دارند، با کمی صبر و حوصله وقت بگذارند و به سخنان ایشان با دقت گوش کنند، بسیار درس آموز است. حتی موضوعاتی نظیر شکل گیری دولت اسراییل و مسأله ی فلسطین را، که بیشترِ وقت جنبش سیاسی ایران را، حتی پیش از انقلاب 57 تلف کرده، بسیار علمی توضیح داده اند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اردیبهشت ماه 1399
April 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH