نویسه گردانی خط های فارسی
http://www.ghandchi.com/318-Transliteration.htm
Transliteration SW for Persian Scripts
http://www.ghandchi.com/318-TransliterationEng.htm