Sam Ghandchiسام قندچي محمد نوری زاد، اعتصاب غذا و رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3092-mohammad-nourizad.htm

پی نوشت پانزدهم اسفند ماه 1398: پیام محمد نوری زاد از زندان

پی نوشت 30 بهمن 1398: فاطمه ملکی: از زندان به من خبر دادند که امروز، 30 بهمن 98، محمد نوری زاد برای دهمین بار بیهوش شده و به بهداری منتقل شده است.

مطالب مرتبط: 1    2    3    4    5    6    7    8    9

 

mohammad-nurizad

 

آقای محمد نوری زاد، اکنون مدتی است که خبرهای نگران کننده ی اعتصاب غذای شما را در اینترنت می بینم و نمی دانم چه بگویم. سالهاست که علیه اعتصاب غذای اعتراضی زندانیان در این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی نوشته ام و اگر همین را دوباره بنویسم ممکن است به حق تصمیمگیری فعالینی نظیر شما برای آنچه صلاح می دانید، توهین کرده باشم. با اینحال بازهم تکرار می کنم که ما نظیر گاندی در دوران مبارزه با استعمار بریتانیا، با رژیمی متمدن که در عین حال بطور فراقانونی حقوق بشر را نقض کند، روبرو نیستیم. ما با رژیمی روبرو هستیم که یادآور فاشیسم هیتلری و شوروی استالینی است. واقعاً نمی دانم در این رابطه بیشتر چه بگویم که بیش از خبررسانی و محکوم کردن جنایات این رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی، از جمله محکوم کردن رفتاری که با شما دارند، کاری از دست یک روزنامه نگار نظیر اینجانب بر نمی آید. فقط آرزو دارم که شما سالم بمانید، آزاد شوید و پیش خانواده و دوستانتان برگردید. هنوز یاد روزهایی می افتم که وقتی شما آقای محمد نوری زاد، به همراه خانم نرگس محمدی، آقای حشمت طبرزدی و دوستانتان برای دیدار با خانم گوهر عشقی به خانه ی زنده یاد ستار بهشتی رفته بودید، و فیلمهای آن دیدارها را منتشر می کردید؛ صمیمیت شما دوستداران حقوق بشر باخانواده ی ستار، دل هر انسانی را گرم می کرد جدا از آنکه چند هزار کیلومتر از شما فاصله داشتیم. زنده باشید.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم بهمن ماه 1398
January 25, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH