Sam Ghandchiسام قندچي آقای رضا پهلوی: فقط دکتر اسماعیل نوری علا می تواند از طرف این قلم حرف بزند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2878-reza-pahlavi.htm

Mr. Reza Pahlavi: Only Dr. Esmail Nooriala Can Speak on My Behalf

http://www.ghandchi.com/2878-reza-pahlavi-english.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/2OsvLTg      http://bit.ly/3315pvI

 

reza-pahlavi-nooriala

 

آقای رضا پهلوی، طی 40 سال گذشته نوشته ام که هرگونه تلاش برای بازگرداندن رژیم پادشاهی را به ایران رد می کنم و به روشنی 18 سال پیش به شما نوشتم که حاضر نیستم تا وقتی که اول از تخت سلطنت پهلوی استعفا نداده اید با شما همکاری کنم. شنیده ام که آقای پرویز شوکت، آقای محمد امینی، دکتر حسن ماسالی و چند نفر دیگر با شما صحبت کرده و گفته اند که نظرات اینجانب را نمایندگی می کنند. شخصاً هیچیک از این آقایان را در 30 سال گذشته ندیده ام مگر یکی دو دفعه دورادور در یکی دو مهمانی و هیچیک از آنها نظرات این قلم را نمایندگی نمی کنند. تنها شخصی که مورد اعتماد اینجانب است و می تواند از طرف این قلم حرف بزند آقای دکتر اسماعیل نوری علا است. با بهترین آرزوها، س. ق.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم مهر ماه 1398
Oct 7, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH