Sam Ghandchiسام قندچي بحث دکتر نیره انصاری درباره اهدای اعضای محکومان به اعدام در ایران و کشورهای کمونیستی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2753-nayereh-ansari.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2XhZCzp

 

nayereh-ansari 
 

مقاله ی امروز خانم دکتر نیره انصاری تحت عنوان «اهدای اعضای محکومان به اعدام الگو برداری از چین»، بسیار دردناک اما خواندنی است.  البته موضوع نقض حقوق بشر را در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در 40 سال گذشته فقط کسانی نظیر آقای محمد جواد لاریجانی، کاسپر شاپ ایران که در تهران و قم چند روز پیش کنفرانسِ به اصطلاح حقوق بشر برگزار کرد، می توانند انکار کنند، وقتی همه ی ما، هجویات آقای محمد جواد لاریجانی را درباره خانم نسرین ستوده دیده ایم، حقوقدان برجسته ای که با حکم زندان طولانی مدت همچنان در حبس است، و مردم هم متأسفانه به این خبرها عادت کرده اند. اما رفتار این کشورهای کمونیستی نظیر چین در عرضه حقوق بشر واقعاً باید برای چپ ایران مورد توجه قرار گیرد. آیا دیده اید که در همه ی این 40 سال حاکمیت رژیم اسلامی در ایران، حتی یکبار چین و شوروی سابق و روسیه ی کنونی که دیگر کمونیستی نیست اما همان سیاستها را ادامه می دهد، نسبت به نقض حقوق بشر در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم اسلامی، اعتراضی کرده باشند؟ فکر نکنید فقط این 40 سال اینطور بوده است. در زمان شاه هم کشورهای کمونیستی اعتراض حقوق بشری نمی کردند، چه شوروی استالین و بعد از آن، و چه چین مائو و بعد از آن. به یاد دارم در سال 1973 که در آمریکا بودم پیش از آنکه سال بعد با پایان تحصیلات به ایران بازگردم، هنگامیکه داشتیم در کنفدراسیون از حقوق بشر زندانیان سیاسی ایران دفاع می کردیم، از یکی از رهبران مائوئیستهای ایرانی در آمریکا سؤال کردم که چرا چین مائو در مورد نقض حقوق بشرِ رژیم شاه، اعتراض نمی کند، و در پاسخ گفت به دلیل «روابط دیپلماتیک»!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم تیر ماه 1398
July 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH