Sam Ghandchiسام قندچي آمریکا هم اکنون به هدف کوتاه مدت خود در ارتباط با ج.ا.ا رسیده است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2747-us-iri.htm

US Has Already Achieved its Short-term Objective Regarding IRI
http://www.ghandchi.com/2747-us-iri-english.htm

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2L1xYU9

 

us-iri-shortterm 
 

 

آمریکا اکنون بدون آنکه از دماغ کسی خون ریخته باشد به هدف کوتاه مدت خود در ارتباط با ج.ا.ا.، رسیده است. هدف درازمدت مردم دوستدار آزادی و جهان آزاد در ارتباط با رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران، توسط همه ی نیروهای درگیر بویژه مردم آزادیخواه ایران که در همه ی 40 سال گذشته در صف اول مبارزه با این رژیم جنایتکار بوده اند، تعیین خواهد شد. اکنون گزارشهایی از ایران رسیده که حاکی از کمبود داروهایی است که برگه دکتر لازم دارند و ما همه ضروری است که در این مورد کاری کنیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم تیر ماه 1398
July 3, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH