Sam Ghandchiسام قندچي بحث بسیار شنیدنی امروز در مهستان درباره جنبش سبز و آلترناتیو سکولار دموکرات
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2720-jonbeshe-sabz.htm

مطالب مرتبطhttp://bit.ly/2YakIQK 

 

mehestan-jonbeshe-sabz 
 

ساعتی پیش آقای رضا مهاجر در جلسه هفتگی یکشنبه های مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، بحثی بسیار شنیدنی را در مورد جنبشهای اجتماعی در ایران و از جمله جنبش دانشجویی 18 تیر و جنبش سبز، ارائه کردند. بحث، وسیعتر از جنبش های مدنی و سیاسی در ایران بود و از جمله موضوعات عمومی تر جنبش زنان و جنبش های کارگری را مورد بررسی قرار می داد و موضوعات بسیار مهمی نیز در ارتباط با تجربه های بین المللی از جمله جنبش مدنی و سیاسی در دوران بهار عربی در مصر، مطرح شد. آقای میلاد آقایی نیز توضیحات جالبی در مورد تفاوت جنبش، کنشگری و حرکتهایی نظیر تظاهرات، ارائه کردند.  آقای منوچهر یزدیان دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان و آقای بهروز قاسمی نیز در این بحث توضیحات بسیار مهمی را در ارتباط با تشکیلات و سازماندهی اینگونه فعالیتهای مسالمت آمیز در داخل کشور، یادآور شدند. می دانیم که بعد از خیزش 96، اساساً استراتژی جنبش مدنی ایران در حال تغییر است و این بحثها مطمئناً کمک بزرگی به فعالان سیاسی و مدنی ایران است و طرح ابعاد آلترناتیو سکولار دموکرات در این رابطه به این گفتمان اهمیت بیشتری می داد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوم تیر ماه 1398
June 23, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH