Sam Ghandchiسام قندچي آقای حسن دانشور، تا وقتی شاهزاده رضا پهلوی از مقام سلطنت پهلوی استعفا نداده اند، با طرحی که شما امروز در مهستان اعلام کردید، مخالف هستم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2654-hassan-daneshvar.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5    

 

mehestan

 

آقای حسن دانشور امروز در جلسه مهستان طرحی اعلام کردند که در آن نقش رهبری برای شاهزاده رضا پهلوی، فرض شده است. گرچه با بسیاری از سخنان آقای حسن دانشور موافقم، اما از دیدگاه صاحب این قلم تا وقتی شاهزاده رضا پهلوی از مقام سلطنت پهلوی استعفا نداده اند، با چنین طرحی مخالفم. با اینحال به رغم اختلافاتی که در مورد ساختار مهستان دارم، موفقیت های بیشتر را برای حزب سکولار دموکرات ایرانیان و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران، آرزو دارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم اردیبهشت ماه 1398
May 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH