Sam Ghandchiسام قندچي تکامل منطقی حزب مشروطه ی داریوش همایون برنامه جمهوری دموکراتیک و سکولار است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2027-paadshaahi.htm

 

mashrouteh-jomhouri

 

دوستان عزیز حزب مشروطه، زمانهایی در تاریخ پیش می آید که احزاب و شخصیتهای سیاسی ره صدساله می پیمایند همانگونه که در اسراییل، آریل شارون در اواخر عمر چنان کرد. می دانید که همیشه برای مؤسس حزب شما شادروان داریوش همایون احترام زیادی قائل بودم (1). طرحی که دکتر داریوش همایون برای تأسیس حزب شما داشت در زمان خود قابل فهم بود اما امروز دیگر بی معنی شده است. هنگامیکه تازه رژیم پادشاهی پهلوی در ایران سقوط کرد، آقای داریوش همایون می خواست رژیم پهلوی را این بار با ایده آل انقلاب مشروطه احیا کند، یعنی شاهزاده رضا پهلوی پادشاه تشریفاتی مشروطه شود و خود دکتر داریوش همایون نیز نقشی نظیر شادروان محمد علی فروغی ایفا کند. اما با گذشت 40 سال از سقوط رژیم پادشاهی پهلوی شرایط تغییر کرده است، مثلاً در ده سال اخیر شاهزاده رضا پهلوی از جمله در نقش مقام رهبر حزبی در شورای ملی ایران فعال بود و نمی توانست آنگونه که برنامه حزب مشروطه جایگاه او را تعریف می کند، مقامی تشریفاتی باشد. شاید اگر امروز شادروان داریوش همایون زنده بود خود برنامه حزب مشروطه را به برنامه ای برای جمهوری دموکراتیک و سکولار تغییر می داد. در واقع از آنجا که حزب شما خود را تشکیلاتی لیبرال دموکرات می داند، نمی تواند از پادشاهی که بیش از نقشی تشریفاتی داشته باشد، حمایت کند. در حالیکه اگر برنامه شما جمهوری باشد، می توانید از شاهزاده رضا پهلوی بعنوان کاندیدایی برای ریاست جمهوری آینده در ایران، حمایت کنید. بنظر می رسد تغییر به برنامه جمهوریخواهی تکامل منطقی حزب شما است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

یازدهم اردیبهشت ماه 1397
May 1, 2018

 

پانویس:

 

1. شادروان دکتر داریوش همایون

https://goo.gl/yqrGis

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH