Sam Ghandchiسام قندچي هرروز یکی از این جریانات الکی درباره خطر فروپاشی و سوریه ای شدن هشدار می دهند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2000-foroopaashi.htm

 

hafez-bashar-assad

 

خطر از اول در همان سوریه این بود که در زمان بهار عربی آب از آب تکان نمی خورد و سلطنت استبدادی یا به اصطلاح جمهوری خاندان اسد بدون چالش ادامه پیدا می کرد. اینکه اپوزیسیون سوریه اشتباه کرد و از اول در مبارزه با رژیم بشار اسد حساب خود را از داعش جدا نکرد ابداً این موضع را توجیه نمی کند که از تئوری بقا در سوریه حمایت کنیم و بگوییم مشکل مردم و اپوزیسیون سوریه فروپاشی رژیم بود. امروز هم خطری که ایران را تهدید می کند نه فروپاشی رژیم اسلامی، و نه به اصطلاح سوریه ای شدن است (1)، که هر روز چند جریان الکی در موردش هشدار می دهند.  بزرگترین خطری که ایران را تهدید می کند ادامه رژیم اسلامی برای 40 سال دیگر است. خطر بعدی هم این است که آلترناتیو مترقی در جنبش مردمی پایه نگیرد و جریاناتی نظیر داعش، رهبری مخالفت مردم را با رژیم اسلامی 40 سال گذشته، در دست گیرند. تا آنجا که به اداره شهرها در دوران انتقال به رژیم تازه مربوط می شود مطمئناً در جامعه ایران امثال ستارخان ها و باقرخان ها زیاد خواهند بود همانطور که صد سال پیش چنین کنشگرانی کوی و برزن را در ایران از شر بقایای استبداد، امن کردند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هفدهم فروردین ماه 1397
April 5, 2018

 

1. درباره به اصطلاح سوریه ای شدن
https://goo.gl/gYDecD

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH