Sam Ghandchiسام قندچي سخن سهیل عربی پرسشی برای تک تک ما ایرانیان است که پاسخ دهیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1956-soheil-arabi.htm

سهیل عربی

 

آقای سهیل عربی (1) یک زندانی سیاسی است که به خاطر بیان عقایدش درباره اسلام سالهاست در زندان رژیم اسلامی ایران به سر می برد و بیش از یکماه است در اعتصاب غذا است. آقای سهیل عربی در گفتاری که دو روز پیش در زندان بیان کرده می گوید "شرم بر هشتاد میلیون جمعیتی که توان آزادی دو هزار زندانی سیاسی را نداشت" (2) و در پیام خود بیشتر توضیح می دهد که "اعتصاب یعنی فریاد، یعنی خاموش نماندن در برابر ستمگران، اعتصاب یعنی مرگ بهتر از در ذلت زیستن است. من هر آنچه در توان داشتم را صرف مبارزه، آزادی و برابرخواهی کردم. نوشتم، ترجمه کردم و عکس گرفتم. در راهپیمائی های اعتراضی شرکت کردم. از گلوله، باتوم، زندان، اعدام نترسیدم. اما بس است تنها جنگیدن، همیشه در بزنگاه های تاریخ تنها ماندیم و رفیق نماها تنهایمان گذاشتند. 25 بهمن 89، 28 فروردین 93 اعتصاب آرش، اعتصاب من، آری تحمل حبس هنر نیست. در زندان مبارزه کردن و مبارز تربیت کردن شاهکار است. ما این شاهکار را انجام دادیم. اما کم بودیم اما آنجا که باید به ما نپیوستند. من رفتم، امیدوارم به داد آرش، گلرخ، آتنا و فرزادها برسید." به عنوان یک ژورنالیست می توانم بگویم که این گفتار آقای سهیل عربی سؤالی را برای تک تک ما ایرانیان مطرح می کند و آن این است که آیا باید شرمگین باشیم که چرا نتوانسته ایم زندانیان سیاسی را در ایران آزاد کنیم؟ و اگر پاسخ آری است، چگونه 80 میلیون ایرانی می توانند 2000 زندانی سیاسی را آزاد کنند؟

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

هشتم اسفند ماه 1396
February 27, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

2. سهیل عربی : شرم بر هشتاد میلیون جمعیتی که توان آزادی دو هزار زندانی سیاسی را نداشت
http://asranarshism.com/1396/12/06/anarchist-54

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH