Sam Ghandchiسام قندچي وداع با اصلاح طلبان جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان رژیم پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1942-eslahtalabi.htm

 

خیزش 96، گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است (1) و انقلاب 21 ایران (2)، نه تنها وداع با امید واهی برخی کنشگران اپوزیسیون به اصلاح طلبان رژیم جمهوری اسلامی است (3)، بلکه همزمان وداع با امید واهی جمع دیگری از کنشگران اپوزیسیون به اصلاح طلبان پادشاهی پهلوی است که در پی احیاء نسخه اصلاح شده رژیم پهلوی حتی 39 سال پس از سقوط رژیم شاه هستند (4).  کارچاق کن هایی (5) نیز از سوی اپوزیسیون شناخته شده در پشت پرده در پی جوش دادن معامله در خدمت این دو نحله از اصلاح طلبان هستند، ولیکن برای مردم ایران مهم شفافیت است، در حالیکه این هردو دسته به رغم حمله به یکدیگر، با مردم شفاف نیستند (6)، اما دست اندرکاران واقعی انقلاب 21 ایران راه خود میروند، گرچه مسائل و مشکلات خود را نیز دارند (7)، با اینحال راه حل برای مشکلات آنها از هیچیک از بحثهایی که این دو نحله از اصلاح طلبان در اپوزیسیون راه انداخته اند، به دست نخواهد آمد و اصل موضوع مورد توجه مبارزان در خیابان اهداف استراتژیکی است که به تصور این کاسبکاران تزیینات طرحهای وحدتشان تلقی می شود و نقشی بر ایوان (8). آلترناتیو برای ایران، جمهوری سکولار و دموکراتیک آینده نگر است (9) که سالهاست برای آن کار شده و با پلمیک دو دقیقه ای این نتیجه به دست نیامده است که سخنان توهین آمیز فردی که حرفهایش چه درباره اصلاح طلبان اسلامی و چه درباره اصلاح طلبان پهلوی ارزش نظری ندارد، بهانه شود و یکی از این دونحله اصلاح طلبان برای اهداف خود از آن اظهارات بیمایه بهره برداری کند؛ اگر به یاد داشته باشیم این فرد در زمان جنبش سبز درست نقطه مقابل حرفی را که امروز زده، گفته بود و اصلاح طلبان رژیم پهلوی در آنزمان همه هوادارش شدند. به هر حال هر دو نحله اصلاح طلبان با بحثهای گمراه کننده سعی در مخدوش کردن موضوع دارند چرا که دسته اول به جمهوری اسلامی و دسته دوم به جریان پادشاهی خواهی پهلوی متصل است. با اینحال اصل بحث روشن است و تکرار مکررات دیگر دردی دوا نمی کند و برنامه درست امروز تأسیس مجلس مؤسسان است که عده ای از کنشگران در ایران به روشنی مطرح کرده و در تلاش برای تأسیس آن هستند. و در مجلس مؤسسان، جمهوریخواهان سکولار و دموکرات با پیشنویس قانون اساسی خود شرکت خواهند کرد، و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی با آخرین نسخه یا متن اصلاح شده قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی، و اصلاح طلبان پادشاهی پهلوی نیز با آخرین نسخه یا متن اصلاح شده قانون اساسی رژیم شاه (10)،  شرکت خواهند داشت.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم بهمن ماه 1396
February 18, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/ZNB82J

 

3. امیدهای اصلاح طلبان جمهوری اسلامی

https://goo.gl/qYyQ7E

 

4. امیدهای اصلاح طلبان پادشاهی پهلوی

https://goo.gl/dBK3Eb

 

5. درباره کارچاق کن ها

https://goo.gl/5rwAKv

 

6. درباره لزوم شفافیت

https://goo.gl/7qSXsx

 

 

7. درباره نوشته خانم اشرف دهقانی تحت عنوان: مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، تنها راه نجات کارگران
http://www.ghandchi.com/1940-ashraf-dehghani.htm

 

8. دموکراسی سکولار نه پایان که آغاز کار است
http://www.ghandchi.com/868-democracy-secular.htm

 

9. ایران-جمهوری آینده نگر-ویرایش سوم
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm
Iran-Futurist Republic-Third Edition
http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm

 

10. اختلاف بر سر طرح رفراندوم نه موضوعی و نه حقوقی است و یک پیشنهاد
http://www.ghandchi.com/1935-referendum.htm  


 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH