Sam Ghandchiسام قندچي حاشیه ای بر گزارش سایت شش رنگ درباره قتل یک همجنسگرا توسط برادرهایش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1871-sheshrang.htm

 

پنج روز پیش مقاله ای در سایت شش رنگ تحت عنوان "قتل برادر بخاطر همجنسگرایی در تهران؛ آیا تضمینی در اجرای عدالت وجود دارد؟" (1)، با استناد به منابع خبری جمهوری اسلامی منتشر شده بود. گزارش بسیار تأسف انگیز است نه فقط به خاطر رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی که از رژیمی با آن قانون اساسی ضد دگرباشان جنسی و تبعیضات دیگر مندرج در آن، جای تعجبی از رفتار سوء قوه قضاییه نیست. اما تأسف از اینکه جامعه ایرانی که همه این تبعیضات را از سوی رژیم می بیند هنوز آنقدر در مورد جنایاتی که نسبت به همجنسگرایان می شود بی تفاوت است و حتی در خارج کشور در میهمانی های کسانیکه خود را مترقی تصور می کنند، هنوز جوک در مورد همجنسگرایان نقل مجلس است و دیگران هم بجای آنکه اعتراض کنند، به آن جوک ها می خندند. کمی بیشتر به موضوع دگرباشان جنسی (2) توجه کنیم و فکر نکنیم همه مسائل جامعه ما قرار است با تغییر رژیم حل شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم دی ماه 1396
January 12, 2018

 

پانویس:

 

1. قتل برادر بخاطر همجنسگرایی در تهران؛ آیا تضمینی در اجرای عدالت وجود دارد؟
http://6rang.org/4968

 

2. درباره وضعیت دگرباشان جنسی در ایران

https://goo.gl/LfLh9z

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH