Sam Ghandchiسام قندچي مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی، و گام بعدی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

mehestan6 
 

شعارهای مرگ بر هر فرد حقیقی و حقوقی چه رهبر یا رییس جمهور در رژیم جمهوری اسلامی باشد و چه هر مقام دیگری داشته باشد، غلط است. همانگونه که کمتر از دو ماه پیش مفصل بحث شد، هدف ما مرگ نهادهای ارتجاعی است نه انسانها (1). در نتیجه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی یعنی ما خواهان مرگ این نهاد ارتجاعی تئوکراتیک هستیم که زندگی مردم ایران را طی نزدیک به 40 سال است به نکبت و نابودی کشانده است. وقتی مردم شعار مرگ بر سلطنت در انقلاب 57 می دادند هدف مرگ نهاد سلطنت بود و نه مرگ محمد رضا شاه، البته در انقلاب 1357 شعارهای مرگ بر شاه هم داده شد که کار غلطی بود و به همین شکل شعارهای مرگ بر افراد حقیقی و حقوقی در رأس جمهوری اسلامی، که امروز بعضاً داده می شود کار غلطی است. و بعد، آیا ایران رهبر برای تحول مورد نظر خیزش 96 دارد؟ صددرصد دارد. در داخل کشور سالهاست کسانی نظیر مهندس حشمت طبرزدی برای جنبش سکولار دموکراسی ایران مبارزه کرده اند و هرچند شخصاً نظرات سلطنت طلبانه (2) و تجزیه طلبانه ای (3) را که برخی کسانیکه می گویند نماینده آقای طبرزدی هستند، محکوم می کنم (4)، اما آقای طبرزدی را رهبر سیاسی سکولار دموکرات و توانا می شناسم. در خارج کشور نیز رهبرانی نظیر خانم دکتر نیره انصاری هستند که رییس کمیسیون قانون اساسی جدید در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران هستند (5). طرح مهستان در تبعید را دکتر اسماعیل نوری علا سالهاست در خارج کشور مطرح و برای موفقیت آن تلاش کرده است (6). شخصاً نه در مورد این بحث با مهندس طبرزدی (7) تماسی گرفته ام و نه با دکتر نیره انصاری (8) و نه با دکتر اسماعیل نوری علا (9)؛ دلیل ذکر این نامها این است که بگویم در 40 سال گذشته رهبران زیادی برای جمهوری آینده ایران پرورش یافته اند که لزوماً از جنبش سیاسی نیامده اند، مثلاً دکتر نیره انصاری اساساً در جنبش مدنی فعال بوده است و در نتیجه نباید برای رهبری خیزش 96 فقط به کسانی توجه کرد که در جنبش سیاسی در گذشته فعال بوده اند، همانطور که در چکسلواکی سابق رهبر آینده کشور واتسلاو هاول بود یعنی نویسنده ای که تجربه فعالیتهای اجتماعی او پیش از پیروزی دموکراسی در آن کشور، اساساً در جنبش مدنی بود و نه جنبش سیاسی.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم دی ماه 1396
January 3, 2018

 

پانویس:

 

1. آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

2. سلطنت طلبی

 https://goo.gl/Bw1oPw

 

3. تجزیه طلبی

 https://goo.gl/sBJB6r
 

4. جبهه دموکراتیک طبرزدی را برای شرکت در تأسیس شورای تجزیه طلبان محکوم می کنم
http://www.ghandchi.com/1694-jebhe-democratic-tabarzadi.htm

 

5. متن پیشنهادی دکتر نیره انصاری برای پیشنویس قانون اساسی ایران آینده
http://www.ghandchi.com/constitution.htm

 

6. درباره حزب سکولار دموکرات ایران و مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty
 

7. مهندس حشمت طبرزدی

https://goo.gl/DCLxdP

 

8. دکتر نیره انصاری

https://goo.gl/m2ZqcB

 

9. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/56XdR3

 

 

 

مطلب مرتبط

بازهم درباره گام بعدی خیزش نود و شش و دو طرح مطرح شده برای آینده این جنبش
http://www.ghandchi.com/1848-next-more.htm  

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH