Sam Ghandchiسام قندچي مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی، و گام بعدی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

mehestan6 
 

شعارهای مرگ بر هر فرد حقیقی و حقوقی چه رهبر یا رییس جمهور در رژیم جمهوری اسلامی باشد و چه هر مقام دیگری داشته باشد، غلط است. همانگونه که کمتر از دو ماه پیش مفصل بحث شد، هدف ما مرگ نهادهای ارتجاعی است نه انسانها (1). در نتیجه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی یعنی ما خواهان مرگ این نهاد ارتجاعی تئوکراتیک هستیم که زندگی مردم ایران را طی نزدیک به 40 سال است به نکبت و نابودی کشانده است. وقتی مردم شعار مرگ بر سلطنت در انقلاب 57 می دادند هدف مرگ نهاد سلطنت بود و نه مرگ محمد رضا شاه، البته در انقلاب 1357 شعارهای مرگ بر شاه هم داده شد که کار غلطی بود و به همین شکل شعارهای مرگ بر افراد حقیقی و حقوقی در رأس جمهوری اسلامی، که امروز بعضاً داده می شود کار غلطی است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

سیزدهم دی ماه 1396
January 3, 2018

 

پانویس:

 

1. آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

 

مطلب مرتبط

بازهم درباره گام بعدی خیزش نود و شش و دو طرح مطرح شده برای آینده این جنبش
http://www.ghandchi.com/1848-next-more.htm  

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH