Sam Ghandchiسام قندچي سخنی با فعالان حقوق همجنسگرایان ایرانی
 سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1709-gays-equal-rights.htm

 

بعنوان ژورنالیستی که درباره حقوق همجنسگرایان کمی قلم زده ام (1)، شاید آنچه در چند سطر زیر می نویسم برای فعالان حقوق دگرباشان جنسی به کار آید و اگر هم دیدگاهم بخاطر بی تجربگی در این عرصه جنبش مدنی است، پوزش مرا بپذیرید. واقعیت این است که جامعه ایران با بسیاری معضلات سیاسی و مدنی مواجه است و در نتیجه فعالان یک عرصه ممکن است همزمان در چند عرصه مبارزه کنند مثلاً خانمی ممکن است در سازمان زنان برای حق پوشش آزاد و رهایی از حجاب اجباری مبارزه کند، و در عین حال در تشکیلات مدافع حقوق همجنسگرایان فعالیت داشته باشد، و در جمع دیگری برای آزادی اندیشه علیه تحمیل مذهبی، مبارزه کند. اگر این فعال اجتماعی در عرصه دفاع از حقوق همجنسگرایان موضوع ضدیت با مذهب را مطرح کند، به آن فعالیت ضرر می زند و نه آنکه کمک کند. در واقع موفقیت جنبش دفاع از حقوق همجنسگرایان در آمریکا به این خاطر بود که فقط بر تساوی حقوق همجنسگرایان و دگرجنسگرایان، تمرکز کرد. شخصاً نیز ممکن است وقتی متعصبی مذهبی به همجنسگرایان توهین می کند و آنها را برابر بچه بازها قلمداد می کند، بخواهم همه تاریخ ازدواج پیغمبر اسلام با دختر 9 ساله را مطرح کنم، اما اینگونه واکنش که به اصطلاح دل آدم خنک می شود، به تأثیر فعالیت کسی که فعال حقوق مدنی برای دفاع از حقوق همجنسگرایان است، ضرر می زند، و بهتر است فقط بر حقوق مساوی زن یا مرد همجنسگرا با زن یا مرد دگرجنسگرا تکیه کرد، البته منظور وقتی است که کانون فعالیت فرد در تشکیلاتی جهت کسب حقوق دگرباشان جنسی است.
 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
هشتم آذر ماه 1396
November 30, 2017

 

 

پانویس:

 

 

1. درباره حقوق دگرباشان جنسی

https://goo.gl/64pnmc

 

 
 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH