Sam Ghandchiسام قندچي آقای روحانی اگر سهیل عربی از دست برود شما هم مسؤل هستید
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1615-rouhani-soheil-arabi.htm

 

آقای حسن روحانی ریاست جمهوری ایران،

 

خبرهای بدی از زندان ایران از وضع جسمانی سهیل عربی (1) می رسد. فکر نکنید چون شما رییس قوه قضاییه ایران نیستید، مسؤل در این رابطه نیستید. اگر در کشورهای سکولار، حزب اللهی ها را بخاطر نه حتی عقایدشان بلکه بخاطر اقدامات تروریستی بگیرند و به زندان اندازند، هوارتان به آسمان هفتم می رسد، اما در جمهوری اسلامی شما، سهیل عربی را بخاطر عقایدش به زندان می اندازید (2)، و زندگی خود او، همسر، و مادر همسر، و کودک خردسالش را نابود کرده اید، و شما که رییس جمهور کشورید هیچ کاری نمی کنید و می گوییدکه شما هم منتقد قوه قضاییه هستید. پس چرا وقتی در آمریکا مسأله ای با زندانیان هوادار جمهوری اسلامی دارید، به رییس جمهوری این کشور هر روز پیام میفرستید و نمی گویید که مسأله قوه قضاییه آمریکا است. شما آقای حسن روحانی ضروری است که آقای سهیل عربی را از زندان آزاد کنید. چند سال دیگر قرار است که این جوان و خانواده اش شکنجه شوند (3). بس کنید. مرده شور این جمهوری اسلامی و بویژه قوه قضاییه اش را ببرد که نظیر داعش، بویی از عدالت نبرده و همه دنیا را از هرچی اسلام، متنفر کرده است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
بیستم شهریور ماه 1396
September 12, 2017

 


پانویس:

 

1. هرانا: وضعیت نامناسب سهیل عربی در بیستمین روز از اعتصاب غذا

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-12376

 

2. شرح حال سهیل عربی را بخوانیم و به حال خود گریه کنیم که در قرن بیست و یکم گرفتار حکومت مذهبی هستیم
http://www.ghandchi.com/1549-soheil-arabi.htm

 

3. نابودی زندگی سهیل عربی توسط قوه قضاییه و جمهوری اسلامی ایران

http://goo.gl/mPM4cm


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH