Sam Ghandchiسام قندچيکشتار 67 و اصلاح طلبان قضیه ای تکراری
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1210-koshtare67-eslaahtalabaan.htm  

 

اخیراً پس از انتشار نوار آیت الله حسینعلی منتظری در مورد اعدام های سال 1367، افشای مهر تأیید اصلاح طلبان را بر آن کشتار دسته جمعی که به فرمان آیت الله خمینی انجام شد، مشاهده می کنیم. البته 20 سال بعد نیز در رویداد جنبش سبز همین بلا بر سر اصلاح طلبان آمد و این بار مهرتأیید اصولگرایان را بر جنایات کهریزک در سال 1388، شاهد بودیم.

 

پیش از کشتار 1367 نیز، در سال 1360 کشتار مشابهی روی داد. شخصاً همیشه با دست بردن مجاهدین به اسلحه در آن زمان برای ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی مخالف بوده و هستم (1). اما پس از رویداد بمبگذاری  هفت تیر 1360 و کشته شدن بسیاری از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی از جمله سید محمد حسینی بهشتی، به یاد دارم دولت سریعاً شروع به اعدام فله ای مجاهدین بدون محاکمه عادلانه کرد و رهبران حزب توده بر آن اعدامها مهر تأیید زدند، گرچه چند ماهی نگذشت که خودشان قربانیان همین رفتار رژیم شدند.

 

تازه کشتارهای اولین سال بعد از انقلاب 1357 هم دست کمی از کشتارهای 1360 و 1367 نداشت. رهبران مؤسسات رژیم محمد رضا شاه بطور فله ای اعدام شدند و حتی فرهنگیانی نظیر فرخ رو پارسا در میان آنها بودند. با اینحال اکثریت نیروهای مخالف رژیم پادشاهی به نوعی مهر تأیید بر آن جنایات زدند.  در نقطه مقابل، اگر به دوران پیش از جمهوری اسلامی برویم اعدام هایی که در پی محاکمات غیرعادلانه سیاسی رخ داده، کم نیستند و مهر تأیید بر آنها از سوی بسیاری از طرفدارن رژیم شاه، هنوز زدوده نشده است.

 

کسی نمی گوید که اصلاً جرم سیاسی چرا باید وجود داشته باشد و تازه اگر هم هر کسی را به دلیل سیاسی محکوم کرده اند از خود بپرسیم دادگاه عادلانه ای تشکیل شده است یا نه. گویی قضیه مهر تأیید بر کشتارهای اینچنانی از سوی کسانی زده شده که بعدها خود قربانی همین روش ها شده اند. شاید بهتر است از خود بپرسیم که چرا پیش از آنکه بلایی بر سر خودمان بیاید وقتی به روشنی در پیش چشم ما بر دیگران نازل می شود، مشکلی نداریم که بر آن مهر تأیید گذاریم. آیا در این واقعیت تلخ می شود دیگر تردیدی داشت؟

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سیزدهم شهریور ماه 1395
September 3, 2016


پانویس:
 

1. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

مطلب مرتبط

سؤالی از میرحسین موسوی درباره کشتار شصت و هفت
http://www.ghandchi.com/1212-mousavi-koshtar67.htm

 

 

 
متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH