Sam Ghandchiسام قندچيدرباره مسؤل شکست جنبش سبز سال هشتاد و هشت
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1178-maseoole-shekaste1388.htm


شش سال است که به خاطر حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد وارد بحث مسؤل شکست 1388 نشده ایم اما متأسفانه عدم ورود به این بحث به جنبش سیاسی ایران لطمه زده و هر روز تعداد بیشتری از جوانان ایران راه آنارشیسم را بر می گزینند چرا که فکر می کنند عامل شکست جنبش سبز در 1388 خود داشتن تشکیلات و رهبری بوده است بجای آنکه علت را در ایدئولوژی اصلاح طلبی اسلامی تشکیلات جنبش سبز و مشخصاً ضعف بزرگ رهبری آن ببینند.

 

درباره ایدئولوژی اصلاح طلبی اسلامی به تفصیل بحث شده و نیازی به تکرار نیست (1). اما رهبری جنبش سبز اساساً در دست میر حسین موسوی بود. به رغم احترامی که حق آقای موسوی بخاطر ایستادگی پس از شکست جنبش سبز است اما مسؤلیت شکست جنبش سبز مشخصاً با شخص میر حسین موسوی است. یک روز قبل از اولین سالروز 25 خرداد 1388 در نوشتار "آقای موسوی ديگر بس است با جان مردم بازی نکنيد" موضوع با میر حسین موسوی مطرح شد. حتی در آن زمان هم هنوز آقای موسوی می توانستند جنبش را که انقلابی دیگر شده بود برای کسب قدرت رهبری کنند یا رهبری آن را واگذار کنند که نکردند و با آن تردید و دودلی و عدم جسارت در رهبری، هم جنبش سبز شکست خورد و هم خودشان به حصر خانگی دچار شدند (2).

 

ممکن است فکر کنیم وضعیت شبیه دوران سقوط بنی صدر بوده است اما ابداً چنان نبود. در زمان بنی صدر اصلاً جنبش بزرگی در جامعه در حمایت از او وجود نداشت اما در 1388، ایران شرایطی تقریباً معادل انقلاب 1357 داشت و عدم جسارت میر حسین موسوی باعث شکست جنبش شد که در نوشتار "آقای موسوی ديگر بس است با جان مردم بازی نکنيد" در 24 خرداد 1389 مطرح شده است. بسیاری تردید اوباما در حمایت از جنبش سبز را عامل شکست خوانده اند و دونالد ترامپ نیز همین حرف را امروز زده است که تردیدهای اوباما کاملاً هم از واقعیت دور نیست اما اساساً آمریکا به رغم تردیدهای اوباما، از جنبش سبز تا پیش از فروکش آن حرکت دفاع کرد، هرچند نه آنقدر که بعدها از بهار عربی دفاع کرد. با اینحال عامل اصلی شکست جنبش سبز مردد بودن میر حسین موسوی برای برداشتن گام بعدی جهت پیروزی بود. لطفاً نوشتار "آقای موسوی ديگر بس است با جان مردم بازی نکنيد" را که یک روز پیش از سالگرد 25 خرداد 1389 نوشته شده، دقیقاً بخوانید و خود قضاوت کنید (3).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
هشتم خرداد ماه 1395
May 29, 2016

 

پانویس:

 

1. نیم قرن دروغ اصلاح طلبی اسلامی
http://www.ghandchi.com/1175-nim-gharn-eslahtalabi.htm

 

2. باز هم درباره رهبری انقلاب ناتمام 1388 در ایران
http://www.ghandchi.com/939-enghelaabe88.htm
 

3. آقای موسوی ديگر بس است با جان مردم بازی نکنيد
http://www.ghandchi.com/626-Mousavi89.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH