Sam Ghandchiسام قندچيخبرزدگی ایرانیان
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1174-khabarzadegi.htm

 

شاید در 37 سال اخیر هیچ ملتی را نشود یافت که به اندازه ایرانیان به اخبار گوش کرده باشند.

 

تازه ایرانیان خارج کشور در این خبرزدگی گوی سبقت را از داخل کشور ربوده اند. مثلاً در داخل کسی به نماز جمعه گوش نمی دهد اما در خارج کلی برنامه های تلویزیونی هست که کلمه به کلمه نماز جمعه را ارزیابی می کنند گویی سخنرانی انیشتین است.

 

برای هر جامعه ای در سطح محلی، ملی و بین المللی برخی خبرها اهمیت دارد و آزادی خبررسانی حقی اساسی است. اما گویی منتظر خبری هستیم که قرار است بشنویم. البته اگر انتظار تغییر در وضع موجود را در ایران داریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم خبر جای فعالیت سیاسی را پر کند.

 

قابل توجه است که بحث در مورد احزاب اصلاً حتی در همه رسانه های مربوط به ایران مورد بحث قرار نمی گیرد در صورتیکه بزرگترین ضعف ایران برای رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فقدان احزابی مدرن است (1).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
پنجم خرداد ماه 1395
May 26, 2016

 

پانویس:

 

 

1. سایت تدارکاتی برای ایجاد حزب آینده نگر ایران

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH