Sam Ghandchiسام قندچي ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1062-futurist-visions.htm

 

futurist-visions

در 37 سال اخیر در پی انقلاب ایران، آینده نگری مورد توجه بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است.
غرب تجربه ای را مشابه ایران در پی پایان جنگ جهانی دوم داشته هنگامیکه شماری از اندیشمندان نظیر اسیپ فلختایم در آلمان و برتراند دیژوونل در فرانسه دیگر نه راه سرمایه داری و نه راه سوسیالیستی را برای پاسخ به معضلات بشریت قانع کننده مییافتند و راهکارهایی نظیر تیتوئیسم در یوگسلاوی را نیز که ترکیبی از سوسیالیسم و سرمایه داری بود، نمی پسندیدند و به این نتیجه رسیدند که باید فراسوی جامعه صنعتی به هر دو شکل سرمایه داری و سوسیالیستی رفت تا راه حلی برای این معضلات یافت. این دیدگاه بعد ها در کتاب دانیل بل تحت عنوان "فرارسیدن جامعه فراصنعتی" بطور مستدل و علمی مطرح شد. امروز دیگر پارادیم آینده نگری با نظرات کرزوایل در ارتباط با سینگولاریته غنا، یافته است.  طی بیش از نیم قرن، ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر متفاوتی مطرح شده اند، که ممکن است برای نسل امروز ایران، جالب توجه باشند (1).

به امید
 جمهوری آینده نگر
دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com  
http://www.ghandchi.com  
بیستم آذر ماه 1394
December 11, 2015

پانویس:
 

1. ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/fut.htm


 

 

 

 

 


 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH