آخرین مصاحبه با شاه

 The Last Interview with the Shah

 

با سپاس از دوست عزیز آقای حسن اعتمادی برای ارسال این ویدیو تاریخی

 

 

 

 

 

 

آدرس این صفحه

http://www.ghandchi.com/shah-mosahebe.htm