لطفاً در هیچیک از این صفحات فیسبوکی و توییتری کامنت نگذارید
http://www.ghandchi.com/iranscopenews.htm
Please do not post any comments on these Facebook and Twitter pages
http://www.ghandchi.com/no-comments-please.htm

دوستان عزیز، لطفاً هیچ کامنتی در این صفحات فیسبوکی و توییتری نگذارید، چون به دلیل نداشتن وقت نمی توانم این صفحات را مانند تالار بحث اداره کنم و پاسخ به یک نفر و ندادن پاسخ به شخصی دیگر بیشتر باعث سوء تفاهم می شود. اگر مایلید می توانید به صفحه های مبداً هر خبر مراجعه کنید و طبق مقررات آن صفحات کامنتگذاری کنید. بازهم خواهش می کنم در این صفحات کامنتی درج نکنید که مجبور نشوم شما را بلوک کنم. با سپاس از توجه شما.


Dear Friends, Please do not post comments on these facebook and Twitter pages because I do not have the time to administer them as discussion groups and responding to one comment and not responding to another can create misunderstanding. If you like, you may want to go to source pages of the posts and write comments based on the rules of the source pages.  Once again, please do not post comments on these facebook and twitter pages so that I will not be forced to block you. Thank you for your understanding

ایرانسکوپ نیوز

IranscopeNews

http://www.ghandchi.com/iranscopenews.htm

 

iranscopenews
 

iranscope-news-portal