پشتیبانی مالی

سالهاست که پژوهشها و نوشته های خود را از طریق امکانات شخصی انجام داده ام، و نه از طریق کمک مالی دولتی، بنیادها، و یا حقوق از موسسات غیرانتفاعی. اگر فکر میکنید این سایت و کاری که انجام می دهد ارزشمند است، لطفاً کمک از طریق یکی از روشهای مطمئن زیر را در نظر بگیرید.

باسپاس

سام قندچی

http://ghandchi.com

 

Support

For years, my research and writings, have been supported by my personal resources, and not by grants from government, foundations, or salary from non-profits.  If you think this site and the work it represents are valuable, please consider contributing via a secure-payment button below:

Thank you

Sam Ghandchi

http://ghandchi.com

 

 

 

برای پشتیبانی مالی

TO DONATE

 

 

 

 

Iranscope Portalپورتال ايرانسکوپ