پشتیبانی مالی

 

 

سالهاست که پژوهشها و نوشته های خود را از طریق امکانات شخصی انجام داده ام. اگر فکر میکنید این سایت و کاری که انجام می دهد ارزشمند است، لطفاً به درخواست زیر توجه کنید:

 

درخواست ایرانسکوپ برای اسپانسر

http://www.ghandchi.com/1992-iranscope-sponsor.htm

 

باسپاس

سام قندچی

http://ghandchi.com

 

Support

TO DONATE

 

For years, my research and writings, have been supported by my personal resources.  If you think this site and the work it represents are valuable, please take a look at the following request:

 

Request of Iranscope for a Sponsor
http://www.ghandchi.com/1992-iranscope-sponsor-english.htm

 

Thank you

Sam Ghandchi

http://ghandchi.com

 

 

 

 

 

 

Iranscope Portalپورتال ايرانسکوپ