نظامی گنجه ای، هفت پیکر، شهر سیاهپوشان

اثری از نقی نقاشیان

http://www.ghandchi.com/haft-paykar-siahpooshan.htm

دو تصویر نخست  در یازدهم اردیبهشت ماه 1396 دریافت شد تصویر سوم امروز نهم مرداد ماه 1397 دریافت شد.

ارسالی مهدی خانبابا تهرانی

 

نقی نقاشیان- هفت پیکر-سیاه پوشان

نقی نقاشیان- هفت پیکر-سیاه پوشان

نقی نقاشیان- هفت پیکر-سیاه پوشان