فساد در اپوزیسیون همانقدر بد است که فساد در رژیم
http://www.ghandchi.com/965-fesad-opposition.htm