Rise of Anti-GMO Reactionary Movement

 

Sam Ghandchiسام قندچيخيزش جنبش ارتجاعی ضد جی ام او

سام قندچی

 http://www.ghandchi.com/808-reactionary-anti-gmo.htm

اگر مردم ايران درس بزرگی را در نيم قرن اخير خوب آموخته باشند اين است که از هر جنبشی به صرف مردمی بودن آن دفاع نکنند و بخوبی آگاهند که در تاريخ جنبشهای فراوانی بويژه در دورانهای تحولات بزرگ اقتصادی شکل گرفته اند که نقشی ارتجاعی داشته و در جهت متوقف کردن پيشرفت جامعه بوده اند. هواداران اين جنبشها نيز از هيچ تلاشی تا نيل به پيروزی  فروگزار نکرده و به جامعه لطمات جدی وارد آورده اند: از جنبش فاشيستی و حزب نازی در اروپا در فاصله دو جنگ جهانی گرفته، که در ايران نيز پيروان خود را يافت، تا بنيادگرايی مذهبی و القاعده که امروز ديگر کسی از آن بی خبر نيست.

 

بتازگی جنبش ارتجاعی ضد جی ام او در محافل مترقی ايرانی شروع به تبليغ کرده است و پتيشن های مربوط به اين جريان در آواز دات اورگ (1)، در ليست های ايميلی ايرانی پخش می شوند.

 

اينکه جی ام او چيست و چه اهميتی دارد، دو سال پيش در نوشتاری تحت عنوان "بازگشت پرشتاب در توليد غذا" به تفصيل مورد بررسی قرار گرفت (2) و ترجمه انگليسی نيز کامنت های زيادی دريافت کرد که جوانب مختلف موضوع را مورد بحث قرار می داد (3).

 

اما جنبش ضد جی ام او نوعی بنيادگرايی است و با عنوان کردن جی ام او بعنوان دانه های فرانکنشتاين ايجاد وحشت می کند (4). همانگونه که سالها پيش از اين در مورد کامپيوتر و ربات و نانوتکنولوژی به همين شکل در دل مردم هراس ايجاد می شد. کتاب فرانکنشتاين ماری شلی بهترين بيان ادبی موضوع مورد بحث است (5).

 

تغييرات محيط زيستی نظير آلودگی هوا در شهرهای چين و ايران، يا بالا آمدن آب در اثر گرمايش زمين در بنگلادش و ونيز واقعيت هستند اما راه حل کار بازگشت غيرممکن به گذشته نيست و با هزار نصيحت و دادن احساس گناه در مورد هر عادت نامطلوب مردم در جامعه مدرن اين مشکلات قابل حل نيست. چه دليل گرمايش زمين به خاطر شکل زندگی کنونی بشر باشد يا که در اثر افزايش ادواری تابش خورشيد، در اين موضوع تفاوتی نمی گذارد که هر قدر هم تلاش شود نمی توان اين مسائل را با روشهای اجتناب از توليدات مدرن و با رجعت به دنيای پيش مدرن، حل کرد.

 

دوران های تغييرات جغرافيايی کلان نظير یخبندان ها در تاريخ بشريت با قبول واقعيت و تغيير محل سکنی بر حسب آن طی شد. در آنزمان انسانها فکر نمی کردند که می توانند با متوقف کردن يخبندانها و بازگشت به عقب مسأله را حل کنند. امروز نيز گرچه توان بشر در تغيير محيط بيشتر است اما تلاش برای متوقف کردن اين تغييرات کلان با هر قدر نصيحت اساساً عملی نبوده و نيست. قبول واقعيت جدا از منشأ انسانی يا طبيعی آن گام نخست برای يافتن و اجرای راه حل های واقعی علمی است.

 

جنبشهايی نظير جنبش ضد جی ام او نيز فقط می توانند بزودی جمعيت 7 ميلياردی جهان را با گرسنگی روبرو کنند. راه حل هايی نظير غذاهای اورگانيک شايد برای عده انگشت شماری افراد ثروتمند قابل استفاده باشند. برای 99 درصد جمعيت کره ارض راه کار، تصحيح کاستی های هر تکنولوژی از جمله جی ام او است و نه بازگشت به عقب. مگر ما امروز می توانيم کامپيوترها را به دليل داشتن ويروس به دور بريزيم. ما با ويروس ها مقابله می کنيم. راه حل هايی نظير راه زندگی آميش ها که در دو قرن گدشته هنوز از درشکه استفاده کنند حد اکثر برای بخش بسيار محدودی از جمعيت جهان قابل استفاده است اما می توانند برای کشوری بزرگ داروی خودکشی باشند.

 

 

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
نوزدهم خرداد ماه 1393

June 8, 2014

 

پانويس

 

1. http://avaaz.org  

2. http://www.ghandchi.com/710-AcceleratedReturns.htm

3. http://www.kurzweilai.net/accelerated-returns-in-food-production

4. http://www.washingtonpost.com/opinions/genetically-modified-crops-could-help-improve-the-lives-of-millions/2014/06/01/9a972aee-e2bf-11e3-810f-764fe508b82d_story.html

5. http://www.ghandchi.com/140-MaryShelly.htm

 

مطلب مرتبط

 

تکامل گیاهان راه حل دی اکسید کرین است و نه ضدیت با جی ام او

http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants.htm

 

Evolution of Plants Solves CO2 not Anti-GMO
http://www.ghandchi.com/948-evolution-plants-english.htm