About Faradid Blog

http://www.ghandchi.com/698-faradid.htm

Sam Ghandchiسام قندچيدرباره بلاگ فرادید

سام قندچی 

 

هوشمندیِ انسان را در حيوانات ديگر نيز می توان يافت بدانسان که با درک قوانين طبيعت حدس می زنيم که واقعيت پيش روی ما در حرکت خطی خود لحظاتی بعد به کجا می انجامد و نسبت به آن نقطه، هدف گيری می کنيم. همانطور که ما هنگام عبور از خيابان می توانيم از تصادف با اتوموبيل اجتناب کنيم، يک سنجاب هم به همان شکل برای ميوه بلوط که از درختی بر زمين می افتد هدف گرفته و آن را به چنگ می آورد و قوت روز خود می کند.

اما آنچه انسان را متمايز می کند توان آن است که می تواند بيش از اين را در معرض ديد خود قرار دهد و تحرکاتی را مورد توجه قرار دهد که نه تک خطی بلکه نمايی هستند يعنی مثلاً به شکل تصاعد هندسی تکامل مييابند.

در اسطوره ها می خوانيم مخترع شطرنج از پادشاه وقت جايزه خود را دريافت يک گندم در خانه اول و دوتا در خانه دوم و چهار تا در خانه سوم و .. درخواست کرد که در نظر اول ساده است اما در واقعيت بسيار دشوار، برای حتی انديشه بشری تا چه رسد به فکر سنجاب گونه.  ديدگاه آينده نگر نيازمند ابزار علم و تکنولوژی است و نه فقط عقل سليم و بدينگونه عقل سليم را دگرگون میکند.

آنچه در فراديد بدان می پردازم، نگاهی است فنی به ابزار علم و تکنولوژی جدید. و نیز تأثیر آنها در به وجود آمدن منطق، بیان، و عقل جدید، به معنای غربی آن یعنی reasoning. و از این راه، نقب که نه، تونلی خواهم زد به آینده. یعنی سعی می کنم....

 

http://faradid.ghandchi.com  

 

هدف بلاگ فرادید پرداختن به بحث های سیاسی روز نيست.

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

iranscope

بيست و چهارم تيرماه 1391

July 14, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Web ghandchi.com